Kina Niruaqtauyumayuq

Vutiqtaunahurittuq inuk vutiqtauyumayuq vutirnamit. Vutiqtaunahurittuq avaluqqittunik vutiqtauyuq vutiqtauvvingmit (vutirviqarvik) Ilagiyauyunnguqhuni Maligaliurvingmut vutiqtauvvingmut.

Kinaliqqaaq Vutiqtaunahurinnaaqqa?

Vutiqtaruvit, vutiqtaunahirittutit.

Vutiqtauvvik mighaanut maligait

Vutiqtaunahurittutit nalliangnilluunniit vutiqtauvvingmit Nunavunmit, atauhirmit nunagiyavit vutiqtauvviungittumit. Kihimi atauhirmit vutiqtauvvingmit vutiqtaunahurrillutit.

Havaktinut maligait

Uqaqatigilugu havaktigiyat! Ilait havaktigiyat maligakhaqaqtut havaktinut vutiqtaunahurittunut. Una uuktuutigilugu, havaariyarnik havanngillaktukhauyungnaqhivutit.

Vutiqtaunahurilimaittuq

Aallanik ilangit vutiqtaunahurinniq pilimattuqaqtuq. Vutiqtaunahurilimaittutit imaikkuvit:

  • Havakti Nunavunmi Vutiqtuliriyikkunnit;
  • Havakti Nunavunmi Kavamakkunnut havannginnirmut tukhiqtuqhimailluni;
  • Kanatami Kavamakkunnut ilagiyauguvit, Sanatukkunnut, uvvaluunniit maligaliurvingmut ahiimit avikturhimayumit;
  • Iqqaqtuiyi (ilaungittuq inungnut iqqaqtuivvik);
  • Inuk itiqtauhimayuq itiqtauhimalunilu vutirviup ubla ungavqtillugu;
  • Inuk malinngittuq maligialingmik angirutimik kinguani vutiqtunit; UVALUUNNIIT,
  • Maniliriyi vutiqtaunahuritturluunniit kinguani vutiqtittinirmit manniit mighaanut vutiqtaunahuarnirmut tunihinngitkutik nalaagut.

Ilagiyauyuq maligaliurvingmut ihulittungnaqtut inuk ihuinarnigaqtaulunilu ilitturiyaulunilu Nunavut uvalu Kanataup maligaitigut. Inuk vutiqtaunahurittungnaqtuq kihimi 5 ukiut vutiqtauvvik vutiqpat ahiimik maligaliuqtimik.

Una naqillugu takuttaruvit titigaqhimayumik inuit pingititauhimayut.