Tamainnut Vutiqtittiniq Ilihaqtuliriyitkut Katimayiinut

Angiqhimaittut

NunallaaqniqQanuringaninga
NiaquunguuqNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
IkpiaqyukNiruagakhaqtaittuq
AqviatNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
QamaniqyuaqNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
IqaluktuutiaqNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Kigait2 ngujut 2 ngujunit tuharviujut vutirvitt
Igluligaaqyuk2 ngujut 2 ngujunit tuharviujut vutirvitt
KagiqturaapikNiruagakhaqtaittuq
SaliitNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Uqhuqtuuq2 ngujut 2 ngujunit tuharviujut vutirvitt
AuyuituqNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
HanirayakNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
IglulikNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Iqaluit2 ngujut 2 ngujunit tuharviujut vutirvitt
KinmirutNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Kugaaqyuk2 ngujut 2 ngujunit tuharviujut vutirvitt
KugluktukNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
NauyaatNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
PakniqtuuqNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
MitimatalikNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
QikiqtaqyuaqNiruagakhaqtaittuq
KagiqliniqNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
QauyuituqNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
SanikiluaqNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
TaluqyuaqNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
TikiraqyuaqNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq