Hivulliit Ihumaliurutauyut Niruaqtittiyut

Naittumik kingullinik apirhuutinut vutiqtittiniit Nunavunmi.

Apirhuutinut vutiqtittiniit

Apirhuutinut vutirniqalauqtut malikhugit Nunavuni nutaat Ihumaliurnirmut Vutirniq Maligaryuaq, atulilauqtuq January 2014-mit.

Kangiqhiniq unalu Iqaluktuuttiaq Pianut Uainulu Niuvirvik Uqautauhimayangit Niruarnit (2017)

Haamalauyumit Nunait Mighaanut Apirhuutinut Vutiqtittiniq (2016)
Vutiqtitiit tamaita haamalauyunit apirhuqtauyut, “Nunalik [Nunalipauyaq Iqaluit] niuvrutiqaqquviuk Nunaliup Nunainniik?”

Qanurinninga maliktauyariaqaqtuq, kavamait maliglugu ihumagiyauyuq. Qanurinninga aktuqhiniqalaittuq ahiimik haamalauyumit. Qanurinnia: haamalayut tamaita vutiqtut “iik”-mik.

Iqaluit Beer-nut uvalu Wine-nut Niuvikvikhamut Apirhuutinut Vutiqtittiniq (2015)
2015-mi, Minista Maniliriyinit tiliuqtuq Vutiqtuliriyikkut Atanguyaq apirhuutinut vutiqtittiluni Nunalipauyaq Iqaluit-mi apirhurlugit vutiqtitiit: “Angikhimaviit Beer ovalo Winemik Niuvikvikhamik Angmakata Iqaluit-mi?” Qanurinnia maliktauyariaqanngittuni, kavamakkut ihumaliurlutik maliglugu malinngilluguluunniit. Qanurinnia 1126 vutiqtiqtut “Iihik,”-mut 326 vutiqtut “Iik,”-mut uvalu 10 vutiutiit kititiqtaunngittut.

Apirhuutinut Vutiqtittiniit Hivuagut

Apirhuutinut vutirniqalauqtut hivuani malikhugit Nunavuni nutaat Ihumaliurnirmut Vutirniq Maligaryuaq (NWT), atulilauqtuq 1982-mit. Hivuagut ihumaliurutauttiaqhimayut Nunavunmit.

Adjigiimik Kivgaqtuilutik Apirhuutinut Vutiqtittiniq (1997)
Vutiqtiit Nunavulimaamit apirhuqtauyut, “Hivuliq Nunavunmi Maligaliurvik adjigiinik kivgaqtuqtiqarlutik angutaillu arngnaillu Maligaliuqtinik atauhirmik angummik uvalu atauhiq arngnaq vutiqtauyut kivgaqtuilutik vutirvingmit? Iihik uvaluunniit Iik.” Tamainut, 4668 vutiqtiit 12044 vutiqtaqtunit vutilauqtut. Qanurinninga 1984 (56%) “iihik”-mut uvalu 2666 “iik”-mut.

Apirhuutinut Vutiqtittiniq Nunavut Nunalipauyanganut (1995)
Vutiqtiit Nunavulimaamit apirhuqtauyut, “Nalliat nunalik Nunavut nunalipauyakharivaa? Kangiqhiniq uvaluunniit Iqaluit? Qanurinninga 5869 (59.7%) Iqaluit-mut uval 3876 Kangiqhinirmut.

Haamalauyup Nunainut Apirhuutinut Vutiqtittiniq (1995)
Vutiqtiit Haamalauyumit apirhuqtauyut, “Haamalanut katimayiit niuviktittiquviuk haamalauyup nunaqutainikV” Nunaliit vutiqtut “iik”-mit.

Kigliliurinirmut Apirhuutinut Vutiqtittiniq (1992)
Apirhuutinut Vutiqtittiniq apirhuiyuq vutiqtini, “Angikhimavit kigliuyumit nunauyamit (kiglinga malighuni napaaqtuqariaqtumit)?” Tamainut, 15471-nguyut 27582-nit vutiqtut. Qanurinninga 8,347 (56%) “iihik”-mut, angiqhimayut kiglimut, uvalu 7000 “iik”-mut angikhimaittut kiglimit. 124 vutiutiit kitittaungittut.

Kiglimut Apirhuutinut Vutiqtittiniq (1982)
Apirhuutinut Vutiqtittiniq apirhuiyuq vutiqtini, “Angikhimavit kigliliurlugu NWT-iihik uvaluunniit iik?” Qanurinninga 5586 (56.5%) “iihik”-mut uvalu 4304 (43.5%) “iik”-mut.