Tamainnut Vutiqtittiniq Ilihaqtuliriyitkut Katimayiinut

Hanirayak

Vutiqtaunahurittuq
Elizabeth IkeperiarNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Eunice TungilikNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Nagleena InnuksukNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Roger BeaudryNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Solomon NasookNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Valerie CurleyNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq