Tamainnut Vutiqtittiniq Ilihaqtuliriyitkut Katimayiinut

Kugluktuk

Vutiqtaunahurittuq
Angele KuliktanaNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Barbara Adjun Niruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Barbara KapakatoakNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Darlene MetuitukNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Lena PedersenNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Mavis Elias AdjunNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq
Valerie Kudlak MiyokNiruagakhaunnikkut Iliyakhautigiingniq