Qanurinnit ihumaliurinirmut niruaqtittinirnut aturniaqtuunginnaqpat?

Imannaq.  Ihumaliurinirmut niruaqtittiniqasuuq qauyiyumablutik ihumagiyauyumik, ihumaliurluniungittuq apirhuutauyumut.  Hivuagut ihumaliurinirmut niruaqtittiniup, titiqhimayulik qanurinniit atuqhimaniarutik.