Niruagakhaq niruagakhauyungnaqaq Ilihaqtuliriyitkut Katimayinut (DEA), maiyamut unalu haamalanut katimayimut atauhirmi niruaqtittinirmi?

Niruagakhauyuq tamainut maiyamut unalu haamalanut katimayimut niruagakhaulimaittuq.  Niruagakhaq nalliannut piumayaminik niruagakhauyungnaqtuq.  Niruagakhaq imaittaqtuq, niruagakhauluni Ilihaqtuliriyitkut Katimayinut (DEA) niruagakhauluni maiyamut unaluunniit hamalakkunnut katimayimut.