Aullaqhimaniaqtunga qaiyumit Nunavunmi tamainut niruaqtittinirmit. Qanuq nirualaaqunga?

Qaffiuyut aallatqiiktut ilingnut atuqtaghat. Hapkuanguvut atuqtaulluaqpaktut:

  • Havakviat Niruaqtittiyut Titiraqtim – 14-nguyughat hitamaulutikluuniit upluit Niruaqtittiyut Upluanit, 12-mit nirinnaqtumi 7-mut unnuktumi.
    imaaluuniit
    Niruaqvighaq tikitinnagu niruaqtittiyut – Atauhiinnaqmik uplumik, talvani nunallaaqnit Niruaqtittiyiitumik, 7-nik uplunik Niruaqtittiyut Upluat tikitinnagu, 12-mit nirinnaqtumi 7-mut unnuktumi
  • Titiraqaqvikkut tuyuqhugu– niruaqtaqtunut nunallaaqmingnik aullaqhimaniarumik niruaqtittigumik. Titiraqlugu taamna Ahiittut Niruarutighat Titiraaghaq. Talvanngat titiranunngaqlugu tuyuqlugulu kayumiktukkut titiraqaqvikkulluuniit. Uuktuutit titiraaghaq angiqtaugumi, titiraqaqvikkut tuyuqniaqqugut titiraqaqvikkuuqtumik niruarutigharnik.

Ilittuqhittiarumaguvit, takulugu taamna Qanuq Niruaqpaktut.