Adjigiinik niruaqtaukpata niruaqtaunahurittut Nunavunmi tamainut niruaqtittinirmi qanurinniaqali?

Adjigiikpata, uvvaluuniit adjigiinginniq malruunik vutiqtaunahurittunit 2%-mik kititimajunit vutirutinit, Utiqtittiyi tukhiqturluni apiqhuivvingmut kitittiqujiluni. Kitittitillugit, vutiqtaunahurittut ilauyungnaqhutik, apiqhuiyi kitittiluni vutiutauyunit. Piqataa vutiqtaunahurittuq vutiqtauniqhaukpat vutiqtaunahuriqatauyumit, vutiqtaunahurittuq niruaqtauyuq. Piqatiagulli, adjigiikpata vutiutauyut, Atanguyaq Niraqtuliriyini inmikkuurniq niruaqtittiniaqtuq nirauqtauhimavvingmit.