Qakugu Nunavunmi tamainut niruaqtittiniulaaqa?

Nunavunmi tamainut niruaqtittilaaqtut ukiakhaangani 2021-mi. Niruaqtittiliqpaktut hitaman (4) ukiut naatkaangamik. Tamainnut niruaqtittihimayut kingulliqpaaq 2017-ngutillugu.