Haamalakkut Niruaqtittiningit 2019 kinguagut

Ihumaqhuliuqtauhimangmat taapkuninnga atauhiuyut timiqutauyunit munaqhiyughanik tamangnik niruaqtittiniqmut Nunavunmi pitquyauhimalraaqtuq 1999 kinguani. Taimaatut havauhighaliuqhimayut atauttikkuuqtughanik munaqhitjutighait niruaqtaqtunik; talvani nunallaaqnit ilihaqtuliqiyit katimayiit (DEA), nunallaaqnit katimayiit Maligaliuqtillu Maligaliuqvingnit niruaqtauvaktut maliktaghat aajjikkutavyauyunik atuqhutik.

Niruaqtittiyit Nunavunmi havaqatigivagait nunallaat nunallaaqnilu aviktuqhimayumilu timiqutit tughirautiliuqhutik (Piquyaqyuamik) taimaa maliktaghaliurumaplutik taapkununnga Nunavunmi Niruaqtittiyit Maligait. Hapkunani Piquyaqyuanit iliqahiutihimayut maliktaghanik qakugu niruaqtittilaaghainik imaalu munaqtiulluaqtittiplugit Niruaqtittiyit Nunavunmi niruaqtaqtunik.

Piumaguvit Nainaaqhimayuq Aulapqainiq Avikturnia Ilinniaqtuliqiniq Aulapkaiyit (DEA) Niruarnirniit 2019-mit naqiplugu hamna.

Piumaguvit Nainaaqhimayuq Aulapqainiq Haamalakkut Katimayinginnut Niruarnirniit 2019-mit naqiplugu hamna.

Aallannguqtiqtauyut tughirautauyunit Nunallaaqnit Niruaqtittiniqmut Piquyaqyuaq takuinnarialgit naqiplugu hamna.

Naunaittiaqlugit qanuq tughirautauyut maliktaghaliuqhimayunit mihingnautaulaaqtut havakvighainik tajja katimayiuyut naqiplugu hamna.

Apiqhuutighaqaruvit ihumaaluutiqaruvilluuniit tughirautauyumut Piquyaqyuamik, hivayaqlugit taapkua Niruaqtittiyit Nunavunmi.