ᐊᑐᓕᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᖓᓃᑦ

ᐊᒡᒍ

182
ᑲᑎᖢᒋᑦ ᓂᕈᐊᕈᑏᑦ
ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᓚᐅᖅᑐᑦ: 34.87%
522 ᑲᑎᖢᒋᑦ ᓂᕈᐊᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᑐᖏᓐᓂᑦ
4
ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᕐᕕᒃ
4−ᖑᔪᑦ 4−ᖑᔪᓂᑦ
ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᕐᕕᒃ
ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᖅ ᑲᑎᖢᒋᑦ ᓂᕈᐊᕈᑏᑦ
ᔪᐊᓇ ᖁᐊᓴ 96
ᒥᑐᓴᓕ ᑯᓄᒃ 86

ᐊᑐᓂ ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᕐᕕᖕᓂᑦ ᖃᓄᐃᖓᓃᑦ

ᓂᕈᐊᖅᐸᒌᕐᓇᐃᑦ ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ ᐅᑉᓗᖓ - ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᕐᕕᒃ 1 ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ ᐅᑉᓗᖓ - ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᕐᕕᒃ 2 ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᖅ ᓂᕈᐊᕈᑎᒃᑯᑦ ᑲᑎᖢᒋᑦ ᓂᕈᐊᕈᑏᑦ
ᒥᑐᓴᓕ ᑯᓄᒃ 34 17 35 0 86
ᔪᐊᓇ ᖁᐊᓴ 38 15 43 0 96
ᓈᓴᖅᑕᐅᖃᑕᐅᖏᑦᑐᑦ ᓂᕈᐊᕈᑏᑦ 0 0 0 0 0
ᑲᑎᖢᒋᑦ ᓂᕈᐊᕈᑏᑦ 72 32 78 0 182