ᑭᙵᐃᑦ ᑕᒪᐅᓇᒥᐊᖅ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᒪᐃᔭᒧᑦ - ᑎᓯᐱᕆ 16

ᑭᙵᐃᑦ ᑕᒪᐅᓇᒥᐊᖅ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᒪᐃᔭᒧᑦ- ᖃᓄᐃᖓᓃᑦ

 

ᑏᒧᓐ ᑑᓄ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᖅ

 

ᐄᕙ ᑕᕐᕆᐊᓱᒃ

ᑏᒧᓐ ᑑᓄ ᓈᓴᖅᑕᐅᖃ− ᑕᐅᖏᑦᑐᑦ ᓂᕈᐊᕈᑏᑦ ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᑎᖏᑦ
ᓂᕈᐊᖅᐸᒌᕐᓇᐃᑦ  ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ ᐅᑉᓗᖓ 57 137 2 196

 

ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᓚᐅᖅᑐᑦ:  27%

 

ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨ - ᔫᓯᕕ ᐅᖁᑕᖅ