ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ ᓂᕈᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑦ

ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓕᐊᖑᙱᑦᑐᑦ ᓱᓕ

ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᑦᖃᓄᐃᖓᓂᖓ
ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃᓂᕈᐊᒐᒃᓴᖅᑕᖃᙱᑦᑐᖅ
ᑭᙵᐃᑦᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ
ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᒃ1 ᖓᑦ 1 ᖑᔪᓂᑦ ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᕐᕕᙶᖅᑐᖅ
ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃᓂᕈᐊᒐᒃᓴᖅᑕᖃᙱᑦᑐᖅ
ᓴᓂᕋᔭᒃᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ
ᐃᒡᓗᓕᒃ1 ᖓᑦ 1 ᖑᔪᓂᑦ ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᕐᕕᙶᖅᑐᖅ
ᑭᒻᒥᕈᑦᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ
ᓇᐅᔮᑦ1 ᖓᑦ 1 ᖑᔪᓂᑦ ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᕐᕕᙶᖅᑐᖅ
ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ
ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᖅᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ
ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ
ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ