ᓂᕈᐊᖃᑕᐅᓂᖅ ᐊᔪᙱᑉᐳᖓ?

ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ ᐊᔪᙱᑦᑐᑎᑦ ᐃᒪᓐᓇᐃᒃᑯᕕᑦ:

  • ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᖅ
  • 18 ᐅᖓᑖᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᑭᐅᓕᒃ
  • ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᖅ

ᓂᕈᐊᖃᑕᐅᓂᖅ ᐊᔪᖅᑎᑕᐅᔪᑎᑦ ᐃᒪᓐᓇᐃᒃᑯᕕᑦ:

  • ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕝᕕᖕᒧᐊᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᒍᕕᑦ ᑐᑭᓯᐅᕌᓂᙱᓐᓂᕐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᕆᔭᖕᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕐᓂᖅ ᐃᓕᖕᓂᑦ ᐊᔪᕈᕕᑦ;
  • ᐱᕋᔭᓚᐅᕋᕕᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᓗᐊᕿᓂᖃᖅᑐᑦ ᐃᓂᖓᓐᓄᐊᖅᑕᐅᓯᒪᒐᕕᑦ;
  • ᐸᓯᔭᐅᓯᒪᒐᕕᑦ ᓯᖁᒥᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᕐᒥᑦ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᐅᑉᓗᒥᒥᑦ ᐱᒋᐊᖅᖢᒍ ᐅᑭᐅᑦ ᑕᓪᓕᒪᐃᑦ ᐃᓗᐊᓂᑦ.

ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓂᒃ ᐱᔪᒪᒍᕕᑦ, ᑕᑯᓗᒍ ᑭᓇ ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᖅᐸ?