ᖃᓄᐃᖓᓂᐅᔪᑦ ᓂᕈᐊᕈᑕᐅᖅᑲᐅᔪᓂᑦ ᐊᑐᓕᕐᓂᖃᐃᓐᓇᖃᑦᑕᖅᐸᑦ?

ᐋᒃᑲ.  ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᐊᐱᖅᑯᑏᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᔾᔪᑕᐅᔪᒪᑉᓗᓂ, ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᖏᓪᓗᓂ ᐊᐱᖅᑯᑕᐅᔪᒥᒃ.  ᐊᐱᖅᑯᑏᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖃᕐᓂᐊᓵᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᖃᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᖃᓄᐃᖓᓂᐅᔪᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖃᕐᓂᐊᕐᒪᖔᑦ.