ᓂᐊᖁᙴᒥᐅᑕᐅᒐᒪ, ᑕᒡᕙᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᑕᖃᖅᖢᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᑕᖃᙱᖦᖢᓂ. ᖃᓄᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᐊᖅᐸ?

ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᕐᕕᖕᒥᑦ ᓂᐊᖁᙴᒥᑦ, ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕈᐊᕐᓗᑎᑦ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᐃᔭᒧᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓚᒋᔭᐅᕝᕕᒋᔭᑎᑦ.  ᐊᒻᒪᓗ, ᐊᔪᙱᑎᑕᐅᒍᕕᑦ ᓂᕈᐊᖃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ, ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᖅᑐᑎᑦ ᐅᐃ-ᐅᐃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᖏᓐᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖏᓐᓂᑦ.