ᐅᐃ-ᐅᐃ-ᖑᒐᒪ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕈᐊᕈᒪᑉᓗᖓ ᐅᐃ-ᐅᐃ-ᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖓᓐᓂᑦ. ᓱᓇᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᖓ?

ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᖅᑐᑎᑦ ᐅᐃ-ᐅᐃ-ᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᑦ ᐅᐃ-ᐅᐃ-ᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᒃᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᖕᓇᐅᑎᖃᕈᕕᑦ, ᑎᑭᐅᑎᓯᒪᓗᑎᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒥᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᖅ ᑎᑎᖅᑲᖅ 23-ᒥᑦ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᒪᓕᒐᖅ ᐱᔪᖕᓇᐅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᖅᓱᕐᓂᕐᓄᑦ:

  • ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐅᐃ-ᐅᐃ-ᖑᖕᒪᑦ (ᐃᓕᑦᑎᖅᑲᐅᑕᐅᓚᐅᖅᑕᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᐊᑉᓗᒍ ᓱᓕ);
  • ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᒐᕕᑦ ᓄᑕᖅᑲᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓂᑦ ᐅᐃ-ᐅᐃ-ᑎᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᑦ ᑲᓇᑕᒥᑦ;
  • ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᒐᕕᑦ (ᒥᐊᓂᖅᓯᔨ) ᓄᑕᕋᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑦᑕᖅᑐᒥᒡᓘᓐᓃᑦ ᓄᑕᖅᑲᐃᑦ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒥᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᐃ-ᐅᐃ-ᑎᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᑦ ᑲᓇᑕᒥᑦ.

ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᓐᓇᐃᓐᓇᕕᑦ:

  • 18 ᐅᖓᑖᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᑯᐅᓕᒃ
  • ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᐅᓕᖅᑐᖅ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ ᐅᑭᐅᕐᒥᑦ
  • ᐊᓯᐊᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᒃᑯᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᓂᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᐊᖏᖦᖢᑎᑦ

ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᑐᐊᖅ ᐅᐃ-ᐅᐃ-ᑎᑐᑦ ᐃᖃᓗᖕᓃᑦᑐᖅ, ᑭᓯᐊᓂ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ ᐊᔪᙱᑦᑐᖅ ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᖅᑐᖅ ᐅᐃ-ᐅᐃ-ᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᒃᑯᖏᓐᓄᑦ.  ᒥᓂᔅᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᕈᖕᓇᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᑦ ᐊᑎᓕᐅᕆᓂᕐᒧᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᓂᒃ ᐅᐃ-ᐅᐃ-ᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖏᓐᓂᑦ.