ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᑎᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᐸᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕝᕕᖕᒥᑦ ᑐᓵᔨᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᖠᕐᓂᕐᒧᑦ? ᑐᓂᐅᑎᒋᖃᑦᑕᖅᐱᓯᐅᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᒃᑲ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕝᕕᒃᑯᑦ ᑐᓵᔨᒃᓴᖅᓯᐅᕆᓂᖏᓐᓄᑦ?

ᐋᒃᑲ.  ᑐᓂᐅᑎᒋᖃᑦᑕᙱᑕᕗᑦ ᐃᓕᖕᓅᖓᔪᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑏᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕝᕕᖕᒥᑦ ᑐᓵᔨᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓗᑎᒃ.  ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᑎᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐱᖅᓲᑏᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᓕᖕᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᙱᑦᑐᑦ.