ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᑎᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᐸᑦ ᐃᖅᑲᑐᐃᕝᕕᖕᒥᑦ ᑐᓵᔨᒃᓴᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᖠᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ? ᑐᓂᐅᑎᒋᖃᑦᑕᖅᐱᒋᑦ ᐅᕙᒻᓅᖓᔪᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕝᕕᒃ ᑐᓵᔨᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᖓᓄᑦ?

ᐋᒃᑲ.  ᑐᓂᐅᑎᒋᖃᑦᑕᙱᑕᕗᑦ ᐃᓕᖕᓅᖓᔪᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑏᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᐊᖅᑯᖅᑕᐃᕝᕕᒃ ᑐᓵᔨᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᖓᓄᑦ.  ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᑎᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐱᖅᓲᑏᑦ