ᓱᓇᐅᕙᑦ ᐱᔭᒃᓴᐅᑎᒋᔭᖏᑦ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ, ᑭᑐᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑦᑕᖅᐸᑦ?

ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐱᔭᒃᓴᐅᑎᖃᖅᑐᑦ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑑᑎᖓᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᓲᕐᓗ ᓂᕐᔪᑎᓕᕆᓃᑦ, ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᓃᑦ, ᐊᑉᖁᑏᑦ, ᐃᒪᖅ, ᐊᓇᕐᕕᖕᒥᙶᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑎᒃᑐᓕᕆᓂᖅ.  ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ 8-ᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᖃᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᐃᔭᖃᖅᖢᑎᒃ, ᑕᒪᕐᒥᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ.