ᓱᓇᐅᕙ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᑕᒪᐅᓇᒥᐊᖅ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ?

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑕᒪᐅᓇᒥᐊᖅ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅᑕᖃᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᒥᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥᑦ ᓄᖅᑲᖅᑐᖃᖅᐸᑦ ᑭᑐᓗᒃᑖᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖃᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᓵᖅᑎᓪᓗᒍ. ᑕᒪᐅᓇᒥᐊᖅ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ, ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑕᐅᕝᕕᖕᒥᑦ ᓂᕈᐊᖅᑏᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ ᐊᔪᙱᑦᑐᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᓂᕋᐅᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᒋᓂᐊᖅᑕᒥᖕᓂᑦ.