ᓱᓇᐅᕙ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᓄᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᐸᑦ?

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᓄᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᐊᓛᖑᔪᑦ 7-ᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᖃᖅᖢᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥᑐᐃᓐᓇᖅ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ.  ᑲᑎᒪᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐊᑕᐅᓰᖅᖢᑎᒃ ᑕᖅᑭᒥᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᑉᓗᒋᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂᑦ ᐊᐅᓛᖅᑎᑦᑎᔨᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᑦ ᐱᓕᕆᔨᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᕐᒪᖔᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥᑦ.  ᐱᔭᒃᓴᐅᑎᖏᓐᓂᑦ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᑕᖅᑭᖅᓯᐅᑎᓕᐅᕐᓗᑎᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖃᑦᑕᖅᑐᓄᓪᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᒥᒃ.  ᐅᐃ-ᐅᐃ-ᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᖕᒥᔪᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᖃᖅᖢᑎᒡᓕ 7-ᖑᙱᑦᑐᓂᑦ.  ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂᑦ.