ᐊᔾᔨᒌᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᖃᕌᖓᑦ ᓱᖃᑦᑕᖅᐸᑦ?

ᐊᔾᔨᒌᒃᑐᖃᖅᐸᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᓐᓂᐅᔪᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᕐᓗᐊᓛᖑᔪᓄᑦ 2% ᑐᖔᓃᑉᐸᑦ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᓂᕈᐊᕈᑕᐅᔪᓂᑦ, ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨ ᑐᒃᓯᕋᐅᓯᐅᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕝᕕᖕᒧᑦ ᓈᓴᐃᒃᑲᓐᓂᖁᔨᓗᓂ. ᓈᓴᐃᒃᑲᓐᓂᕐᓂᒥᑦ, ᐅᕐᓂᒃᑕᐅᓯᒪᔪᖕᓇᖅᑐᖅ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᓄᑦ, ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᐅᑉ ᓈᓴᕐᓂᐊᖅᑕᖏᑦ ᓂᕈᐊᕈᑏᑦ. ᖃᐅᔨᒍᑎᒃ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᖅ ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᖃᑎᖓᓂᐅᖓᓂᑦ, ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᖅ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ. ᐱᖃᑖᒍᓪᓕ, ᐊᔾᔨᒌᖏᓐᓇᖅᐸᑕ ᓈᓴᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑳᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐅᑉ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᑕᒪᐅᓇᒥᐊᖅ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖃᖁᔨᓂᐊᖅᑐᖅ ᑕᐃᑲᓂ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑕᐅᕝᕕᐅᔪᒥᑦ.