ᐊᔾᔨᒌᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᖃᕌᖓᑦ ᓱᖃᑦᑕᖅᐸᑦ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖓᓐᓂᑦ?

ᐊᔾᔨᒌᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᖃᖅᐸᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᓐᓂᖏᑦ ᒪᕐᕉᒃ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᕐᓗᐊᓛᖑᔫᒃ 2% ᑐᖔᓃᑉᐸᑕ ᑲᑎᓗᒃᑖᖅᖢᒋᑦ ᓂᕈᐊᕈᑕᐅᔪᓂᑦ, ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨ ᓈᓴᐃᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᖅᑐᖅ.  ᐊᔾᔨᒌᙱᓐᓇᖅᐸᑕ ᓈᓴᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑳᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨ ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓇᓕᑐᐃᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᔫᖕᓂᒃ ᐊᑎᕐᒥᒃ ᐊᒧᓯᓗᓂ ᓂᕈᐊᒐᒃᓵᒃ ᐊᖏᖅᐸᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᓯᐅᕐᓗᓂ ᓈᓴᐃᒃᑲᓐᓂᖁᔨᓗᓂ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᕋᓛᒥᒃ.  ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᕋᓛᖅ ᓈᓴᐃᒃᑲᓐᓂᖅᐸᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖃᑖ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᖅ ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᖅ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓗᓂ.  ᑭᓯᐊᓂ ᐊᔾᔨᒌᙱᓐᓇᖅᐸᑎᒃ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᕋᓛᖅ ᐊᑎᕐᒥᒃ ᐊᒧᓯᓗᓂ ᓵᓚᒃᓴᓕᕐᓗᓂ ᐊᒧᔭᖓ.