ᓇᓂ ᓂᕈᐊᕐᓂᐊᖅᐳᖓ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᓐᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᓂᑦ?

ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᖕᓇᖅᑕᐃᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᓄᓇᙳᐊᖅ.  ᓂᕈᐊᖅᑎᒧᑦ ᑎᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᖏᑦ ᐊᓕᓚᔪᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑦᑎᔾᔮᖏᑦᑐᑦ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᓐᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᓄᑦ.