ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᓐᓄᑦ ᑕᒪᐅᓇᒥᐊᖅ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐸ?

ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ ᓄᑖᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐊᑐᓕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᒃᑑᐱᕆ 1, 2018-ᒥᑦ, ᑕᒪᐅᓇᒥᐊᖅ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖃᖃᑦᑕᔾᔮᕈᖕᓃᖅᑐᑦ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ.  ᑭᓯᐊᓂ, ᐃᓐᓄᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᒃᑯᓐᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᖏᖦᖢᑎᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᔪᙱᑦᑐᓂᒃ ᐆᒃᑐᖅᑐᓂᒃ.  ᒪᐃᔭᒧᑦ ᐃᓂᐅᔪᖅ ᐃᓐᓄᒃᑕᐅᓯᒪᔪᖕᓃᖅᐸᑦ, ᐊᓯᐊᓂᒃ ᒪᐃᔭᒥᒃ ᓂᕈᐊᕐᓗᑎᒃ ᑕᒪᐅᓇᒥᐊᖅ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᓯᓗᑎᒃ.