ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ
  • ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᑑᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᔭᐅᔪᑦ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ
  • ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᑑᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ
ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᖅ
ᐳᕌᑦᓕ ᓄᑕᕋᖅ
ᑯᓂᓕᐅᓯ ᑲᓪᓗ ᓄᑕᕋ
ᒋᐅᕆ ᑖᒥ ᐊᖕᓇᑦᑎᐊᖅ
ᒋᓱᓂ ᐋᕋᓐ ᕿᓕᖅᑎ
ᔮᔅᓱᐊ ᐋᕆᐊᒃ
ᑎᒻ ᓲᓯ
ᐳᐊᓯ ᐅᑐᕙ (ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ)
Cathy Pewatoalook (ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ)
ᑖᓂ ᒪᒃᑕᖅ (ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ)
ᐂᓴᑭ ᐊᐸᓕᐊᐱ (ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ)
ᔭᓱᐊ ᐃᓪᓚᐅᑦ (ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ)
ᒧᓯᓯ ᑯᓐᓇᒃ (ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ)
ᑕᐃᑑᓯ ᐊᕐᓇᑲᓪᓚᒃ (ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ)
ᐊᐃᑕ ᐱᑯᔭᒃ ᐅᑐᕙᒃ (ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ)
ᒫᒃ ᓄᑕᕋᖅ (ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ)
ᐸᓄᐃᓕ ᐃᓄᐊᕋ (ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓕᔭᐅᑲᐅᑎᒋᓂᖓ)