ᐊᑯᓪᓕᕐᒧᑦ ᐃᖃᕐᒃᑐᐃᔨᑎᒍᑦ ᓈᓴᐃᑲᓐᓂᕐᓂᐅᖃᐅᔪᕐᒃ

08/01/2009

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ – ᐃᖃᕐᒃᑐᐃᔨᑎᒍᑦ ᓈᓴᐃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒃ ᑎᓯᐱᕆ
15, 2008ᒧᑦ ᓂᕈᐊᕈᑕᐅᓚᐅᕐᒃᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᖃᐅᔭᕐᒃ ᐅᑉᓗᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ
ᐃᖃᕐᒃᑐᐃᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ.

ᓈᓴᐃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒃ ᓇᓗᓇᐃᕐᒃᓯᓂᕐᒃᑕᖃᖃᐅᔪᕐᒃ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᔫᒃ ᓯᑏᕝ ᒪᑉᓴᓛᕐᒃ ᐊᒪᓗ ᔮᓐ
ᓂᖓᒃ ᐊᑐᓂ ᓂᕈᐊᕐᒃᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ 157ᓂᒃ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᕐᒃᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᓂᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᕐᒃ 149 ᐃᓗᓕᖃᕐᒃᑐᕐᒃ ᐃᖃᕐᒃᑐᐃᔨ
ᓈᓴᐃᑲᓐᓂᕐᓂᐅᔪᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᒃᑐᕐᒃ ᓇᓗᓇᐃᕐᒃᓯᒃᐸᑦ ᒪᕉᖕᓄᑦ ᓂᕈᐊᒐᒃᓵᖕᓄᑦ
ᓂᕈᐊᕈᑕᐅᓚᐅᕐᒃᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᖕᓂᖏᓐᓄᑦ, ᓂᕈᐊᕐᒃᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᕐᑳᖓᑦ ᓄᑖᒥᒃ
ᓂᕈᐊᕐᓂᕐᒃᑕᖃᕐᒃᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂᑦ. ᓂᕈᐊᕐᓂᐅᓂᐊᕐᒃᑐᕐᒃ ᓈᓴᐃᑲᓐᓂᕐᓂᐅᖃᐅᔪᕐᒃ
ᐱᔾᔪᑎᒋᑉᓗᒍ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᐊᕐᒃᑐᕐᒃ ᐊᑐᕐᒃᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᒃᑐᑦ ᑕᒪᐅᓇᒥᐊᕐᒃ
ᓂᕈᐊᕐᒃᑎᑦᑎᓂᐅᔪᓄᑦ ᑭᒡᒐᕐᒃᑐᕐᒃᑕᐅᕕᖕᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᓗᑎᒃ.

ᓂᕈᐊᕐᒃᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᕐᑳᖓᑦ ᓵᓐᑎ ᑯᓱᒐᕐᒃ ᓈᓴᐃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒃᑕᖃᕐᒃᑎᓪᓗᒍ
ᑕᐃᑲᓃᖃᑕᐅᖃᐅᔪᕐᒃ. ᐅᑉᓗᕐᒃ ᓄᑖᒧᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᐅᓂᐊᕐᒃᑐᒧᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᓂᐊᕐᒃᑐᕐᒃ
ᐊᑯᓂᐅᓗᐊᖏᑦᑐᕐᒃ.

-30-

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᖕᓇᖅᑐᖅ:
ᓵᓐᑎ ᑯᓱᒐᖅ − ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑦ
ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᕐᒃ ᐅᖃᓘᑎ: 800.267.4394 ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᑦ: 645.4610
ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᕐᒃ ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 800.269.1125 ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᑦ: 645.4657
info@elections.nu.ca