ᐅᖅᓱᑑᕐᖕᒥᑦ ᐃᒥᐊᓘᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ

19/09/2011

ᑲᖏᕐᒃᖠᓂᕐᒃ, ᓄᓇᕗᑦ  

ᐃᒥᐊᓘᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᓂᕈᐊᕐᖕᓂᕐᒃᑕᖃᖃᐅᔪᕐᒃ ᐅᕐᒃᓱᕐᒃᑑᕐᒃᒥᑦ ᐅᑉᓗᒥ ᖃᐅᔨᔪᒪᑉᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐱᔪᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᐅᔪᕐᖕᓇᕈᖕᓃᖁᑉᓗᒋᑦ. ᒫᓐᓇᐅᔪᕐᒃ ᐃᒥᕐᒃᑕᐅᔪᖕᓇᕐᒃᑐᑦ, ᐱᔭᐅᔪᖕᓇᕐᒃᑐᑦ ᐊᒪᓗ ᑎᑭᑎᑕᐅᔪᖕᓇᕐᒃᑐᑦ ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᐊᔪᕐᒃᑎᑕᐅᖕᒪᑕ.

ᓂᕈᐊᕐᒃᑏᑦ ᐊᐱᕆᔭᐅᓚᐅᕐᒃᑐᑦ ᐃᑲᔪᕐᒃᑐᐃᖕᒪᖕᒑᑖ ᐲᕐᒃᑕᐅᖁᑉᓗᒍ ᐃᒥᐊᓗᒃᑕᖃᕐᒃᑕᐃᓕᓂᐅᔪᕐᒃ ᐃᓇᖐᖔᕐᓗᓂ ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐊᓛᓂᒃ. ᑲᑎᒪᔨᐊᓛᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᖕᓇᕐᒃᑐᑦ ᑭᓇ ᑎᑭᐅᔾᔨᔪᖕᓇᕐᖕᒪᖕᒑᑦ ᐃᒥᐊᓗᖕᓂᑦ ᓄᓇᓕᖕᒧᑦ ᐃᒥᕈᖕᓇᕐᖕᒪᖕᒑᑕᓘᓃᑦ ᐊᒪᓗ ᐃᓱᒪᓕᐅᕐᓗᑎᒃ ᖃᓄᕐᒃ ᐊᖏᑎᒋᔪᒥᒃ ᐃᓄᒃ ᐱᓯᒪᔪᖕᓇᕐᖕᒪᖕᒑᑦ ᑎᑭᑎᑦᑎᔪᖕᓇᕐᖕᒪᖕᒑᓘᓃᑦ.

ᐊᔾᔨᐸᓗᖓᓂᒃ ᐊᐱᖁᑎᑕᖃᓚᐅᕐᖕᒥᔪᕐᒃ 2005−ᒥᑦ.

ᐅᑉᓗᒥ 2005−ᑎᑐᑦ, ᓂᕈᐊᕈᑕᐅᔪᓗᒃᑖᖃᔭᐃᑦ ᐃᑲᔪᕐᒃᑐᐃᖃᐅᔪᑦ ᐃᒥᐊᓗᖕᓂᒃ ᐊᔪᕐᖕᓇᕐᒃᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒥᒃ. 176−ᖑᔪᑦ (38%) ᓂᕈᐊᕐᒃᑏᑦ ᓂᕈᐊᕐᒃᑐᑦ ᐃᑲᔪᕐᒃᑐᐃᑉᓗᑎᒃ ᐊᓯᐊᖑᕐᒃᓯᖁᔨᓂᕐᖕᒥᒃ, 287 (61%) ᓂᕈᐊᕐᒃᑏᑦ ᓂᕈᐊᕐᒃᖢᑎᒃ ᐊᓯᐊᖑᖁᔨᖏᖢᑎᒃ ᐃᓕᖁᓯᑐᖃᕐᖕᒥᒃ. ᐊᓯᐊᖑᕐᖕᓂᐊᕐᓗᒍ ᐊᑐᕐᒃᑕᐅᔪᕐᒃ ᒫᓐᓇ 60%−ᖑᔭᕆᐊᖃᕐᒃᑐᑦ ᐊᖏᕐᒃᑐᒧᑦ ᓂᕈᐊᕐᒃᑐᑦ.

ᐊᒥᓱᒻᒪᕇᑦ ᓂᕈᐊᕆᐊᕐᒃᑐᖃᐅᔪᑦ ᐅᑉᓗᒥ 571−ᖑᖃᐅᔪᑦ 83%−ᖑᔪᑦ ᓂᕈᐊᕐᒃᑏᑦ ᓂᕈᐊᕐᒃᑐᑦ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᖏᑦᑕ ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᕐᒃᑐᖁᑎᖏᓐᓂᑦ.

-30

ᖃᐅᔨᒋᐊᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ:
ᓵᓐᑎ ᑯᓱᒐᕐᒃ - ᓂᕈᐊᕐᒃᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᕐᑳᖓᑦ
ᐅᖃᓘᑎᖓ: 800.267.4394   ᑲᖏᕐᒃᖠᓂᕐᖕᒥᑦ 645.4610
ᓱᑲᔪᒃᑰᕈᑎ: 800.269.1125 ᑲᖏᕐᒃᖠᓂᕐᖕᒥᑦ 645.4657
Info@elections.nu.ca