ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᑦ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᔪᒪᔪᓗᒃᑖᑦ ᑐᓄᓂᖅ-ᒧᑦ

14/08/2019

ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥᐅᑕᓄᑦ: ᑐᓄᓂᕐᒧᑦ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐅᑉ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓ ᐅᒃᑯᐃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐋᒋᓯ 12-ᒥᑦ 15-ᒧᑦ (12-ᒥᑦ 7-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ) ᐊᒻᒪᓗ ᐋᒋᓯ 16-ᒥᑦ (9-ᒥᑦ ᐅᑉᓛᒃᑯᑦ 7-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ) ᐊᔪᕿᖅᑐᐃᔨᒃᑯᓐᓂᑦ.  ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᙳᕈᒪᔾᔪᑏᑦ ᐱᔭᐅᖃᑦᑕᕈᖕᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐋᒋᓯ 16-ᒧᑦ ᑎᒃᑭᒃᓴᓗᒍ ᓯᕿᙳᔭᖅ 2-ᒧᐊᖅᐸᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ.  ᑕᐃᑯᙵᐅᓗᑎᑦ ᖃᐅᔨᔪᒪᒍᕕᑦ ᖃᓄᖅ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᙳᕈᖕᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᖅ ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᕐᒪᖔᖅᐱᑦ.  ᑕᒪᐅᓇᒥᐊᖅ ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ ᐅᑉᓗᖓ ᓯᑎᐱᕆ 16-ᒥᐅᓂᐊᖅᑐᖅ.  ᖃᐅᔨᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐅᕗᙵᕐᓗᑎᑦ elections.nu.ca