ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ & ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᔪᑦ

ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐱᖅᑯᑎᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:Gadugi;
color:#505050;mso-fareast-language:EN-CA">ᒪᐃ 1

ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐱᖅᑯᑎᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ

ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᓂᕐᒥ

ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐱᖅᑯᑎᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ

ᑎᕆᒡᓗᐃᑦ (ᐄᐳᕆ) 26-ᒥᑦ, ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᕐᒥᑦ ᓂᕈᐊᖅᑏᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ ᐊᔪᙱᑦᑐᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ:

“ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᕕᑦ ᐃᓇᖏᖅᑕᐅᖁᑉᓗᒍ ᒫᓐᓇ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᑎᙱᑦᑐᑦ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᕐᒥᑦ ᖃᓂᑕᖓᓂᓗ ᓴᖅᑭᑦᑎᙶᕐᓗᑎᒃ ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᑦ?

ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐱᖅᑯᑎᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ

ᓄᕕᐱᕆ 9, 2020-ᒥᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ ᐊᔪᙱᑦᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᕗᖓ ᐊᐱᖅᑯᑎᒧᑦ:

ᐃᓇᖏᖅᑕᐅᖁᕕᐅᒃ ᒫᓐᓇ ᐃᒥᐊᓗᒃᑕᖃᖅᑕᐃᓕᓂᐅᔪᖅ ᐊᕐᕕᐊᑦᒥᑦ ᖃᓂᑕᖓᓂᓪᓗ ᐱᖔᕐᓗᑎᒃ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᑎᔪᒥᑦ ᖃᑉᓯᓄᑦ ᐃᒥᐊᓗᖕᓂᒃ

ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐱᖅᑯᑎᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ

ᓄᕕᐱᕆ 9, 2020-ᒥᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ ᐊᔪᙱᑦᑐᑦ ᓴᓪᓕᕐᒥᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᕗᖓ ᐊᐱᖅᑯᑎᒧᑦ:

ᐃᓇᖏᖅᑕᐅᖁᕕᐅᒃ ᒫᓐᓇ ᐃᒥᐊᓗᒃᑕᖃᖅᑕᐃᓕᓂᐅᔪᖅ ᓴᓪᓕᕐᒥᑦ ᖃᓂᑕᖓᓂᓪᓗ ᐱᖔᕐᓗᑎᒃ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᑎᔪᒥᑦ ᖃᑉᓯᓄᑦ ᐃᒥᐊᓗᖕᓂᒃ ᐱᔪᖕᓇᖅᑐᒥᒃ ᐋᖅᑭᐅᒪᔪᒥᒃ?

ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐱᖅᑯᑎᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ

ᑲᖏᕐᒃᖠᓂᕐᒃ, ᓄᓇᕗᑦ – (ᕕᕗᐊᕆ 25, 2019)  -.

ᕕᕗᐊᕆ 25-ᒥᑦ, ᓂᕈᐊᖃᑕᐅᓂᖅ ᐊᔪᙱᑦᑐᑦ ᑰᒑᕐᔪᖕᒥ ᓂᕈᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᒧᑦ:

ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐱᖅᑯᑎᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ

ᑲᖏᕐᒃᖠᓂᕐᒃ, ᓄᓇᕗᑦ – (ᕕᕗᐊᕆ 4, 2019) -.

ᕕᕗᐊᕆ 4-ᒥᑦ, ᓂᕈᐊᖃᑕᐅᓂᖅ ᐊᔪᙱᑦᑐᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥᑦ ᓂᕈᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᒧᑦ:

ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐱᖅᑯᑎᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ

ᕕᕗᐊᕆ 25, 2019-ᒥᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ ᐊᔪᙱᑦᑐᑦ ᑰᒑᕐᔪᖕᒥᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᕗᖓ ᐊᐱᖅᑯᑎᒧᑦ:

ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᐱᐅᒃ ᐃᓇᖏᖅᑕᐅᖁᑉᓗᒍ ᒫᓐᓇ ᐃᒥᐊᓗᒃᑕᖃᖅᑕᐃᓕᓂᐅᔪᖅ ᑰᒑᕐᔪᖕᒥᑦ ᐱᖔᕐᓗᑎᒃ ᑭᒡᓕᖃᕐᓗᒋᑦ ᖃᑉᓯᓂᒃ ᐱᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐊᐃᓂᓂᒃ ᐱᔪᖕᓇᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔪᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᓴᙱᔪᑦ?  ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᓂ ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᒪᓕᒐᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ, ᐊᑐᖅᑕᐅᖔᓕᖅᑐᖅ ᐃᒪᓐᓇᐃᓐᓇᔭᖅᑐᖅ

ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐱᖅᑯᑎᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ

ᕕᕗᐊᕆ 4, 2019-ᒥᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ ᐊᔪᙱᑦᑐᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᕗᖓ ᐊᐱᖅᑯᑎᒧᑦ:

ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐱᖅᑯᑎᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ

ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅ, ᓄᓇᕗᑦ – (ᔭᓄᐊᕆ 22, 2018)  -.

 

ᔭᓄᐊᕆ 22-ᒥᑦ, ᓂᕈᐊᖃᑕᐅᓂᖅ ᐊᔪᙱᑦᑐᑦ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᕐᒥᑦ ᓂᕈᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᒧᑦ: