ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᒃᑯᓐᓂᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ, ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᑉᓗᒋᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓄᑦ ᐊᐅᓛᖅᑎᑦᑎᔩᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᑦ ᐱᓕᕆᔩᑦ, ᖃᓄᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᖃᑦᑕᕐᒪᖔᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥᑦ.  ᐱᔭᒃᓴᐅᑎᖏᓐᓂᑦ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒧᑦ ᐅᑉᓗᖅᓯᐅᑎᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓕᕆᑉᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᒥᒃ.

  • ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᒃᑯᑦ 7-ᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᖃᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ.
  • ᑭᖑᓪᓕᕐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᓗᒃᑖᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᒃᑑᐱᕆ 23, 2023-ᒥᑦ.
  • ᐅᐃ-ᐅᐃ-ᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᖑᖕᒥᔪᑦ, ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ ᐊᔾᔨᒋᒻᒪᕆᙱᒃᑲᓗᐊᖅᖢᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᖃᖅᖢᑎᒃ 7-ᓂᐅᖏᑦᑐᖅ.
  • 27-ᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᖃᖅᑐᑦ (ᐃᓚᐅᑉᓗᑎᒃ ᐅᐃ-ᐅᐃ-ᑯᑦ) ᓄᓇᕗᓗᒃᑖᕐᒥᑦ.
  • ᑲᑎᒪᔨᐅᑉ ᐃᓂᐊ ᐃᓐᓄᒃᑕᐅᓯᒪᔪᖕᓃᖅᐸᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂᑦ, ᐊᓯᐊᓂᒃ ᑎᒃᑯᐊᖅᓯᖃᑦᑕᖅᑐᑦ.  ᑕᒪᐅᓇᒥᐊᖅ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅᑕᖃᖃᑦᑕᙱᑦᑐᖅ.