ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅ

ᐃᓕᔭᐅᔪᖅ: ᑭᑐᓗᒃᑖᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑏᑦ

ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨ

ᓵᓃ ᑲᔪᕐᔪᒃ
867-793-1769
ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓐᓂᑦ

ᓇᓂ ᓂᕈᐊᕐᓂᐊᖅᐳᖓ?

ᐅᑉᓗᖅ ᐅᕗᖓᓕᑉᐸᑦ ᐅᕗᖓᓕᑉᐸᑦ
ᓂᕈᐊᕐᖕᓇᐅᑉ ᐅᑉᓗᖓᓂᑦᓂᕈᐊᕐᖕᓂᕐᒃ ᐅᒃᑑᐱᕆ 23, 2023-ᒥ 9-ᒥᑦ ᐅᑉᓛᒃᑯᑦ 7-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ (ᓄᓇᓕᐅᑉ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ) ᐱᙳᐊᕐᕕᒃ
ᓂᕈᐊᖅᐸᒌᕐᓇᖅ ᐅᒃᑑᐱᕆ 16, 2023-ᒥ 12-ᒥᑦ ᐅᑉᓗᕈᒥᑕᕐᓇᒥᑦ 7-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ (ᓄᓇᓕᐅᑉ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ) ᐱᙳᐊᕐᕕᒃ
ᐅᕐᓂᒍᑎᔪᖕᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᐅᒃᑑᐱᕆ 16, 2023-ᒥ 9-ᒥᑦ 11:30-ᒧᑦ ᐅᑉᓛᒃᑯᑦ (ᓄᓇᓕᐅᑉ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ) ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ


ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᖅ

ᑕᐃᐳᓇ, ᓄᕿᑐᒃ

ᐃᒃᓯᒃᑖᕐᔪᒃ, ᑭᕙᓐ ᐊᒃᓴᕐᓂᖅ

ᐃᓚᐃᑐ, ᐃᕙ

ᐅᕕᖓᔭ, ᑍᕕᑎ

ᐊᑐᔅ, ᐋᑕᒥ

ᐊᑕᖓᓚ, ᐊᒃᖤ

ᐊᒪᕈᖅ, ᐊᑯᐃᓚ

ᐊᑭᓚᒃ, ᒪᐃᑯ

ᑐᑐ, ᓯᒪᐃᓚᑦ

ᐃᒃᓯᒃᑖᕐᔪᒃ, ᓯᕚᓐ

ᑕᐸᑕᐃ, ᑭᓐᓇᖅ

ᐳᑐᒍᖅ, ᓴᓗᒧᓂ

ᒪᐅᑕᕆ’ᓈᖅ, ᒪᐃᑯ

ᑕᒍᕐᓈᖅ, ᒍᕋᐃᔅ

ᐃᒃᓯᒃᑖᕐᔪᒃ, ᓯᕚᓐ

ᐃᑦᕿᓕᖅ, ᐃ’ᔨ

ᓄᑭᒃ, ᑖᓕᓐ