ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖓᓐᓄᑦ ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ ᐅᑉᓗᖓ ᐅᒃᑑᐱᕆ 28, 2019-ᒥᑦ.

ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᓂᕈᐊᕐᓂᐊᓕᖅᐳᑦ ᐅᑐᐱᕆ 28, 2019−ᒥ. 

ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅᑕᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᒃ, ᐃᒡᓗᓕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᐅᔮᑦ ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐊᓛᓄᑦ. ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.

 

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᙳᖅᑐᑦ

ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑦ 2019 ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᓂᑦ. ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.

 

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ & ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᔪᑦ

09/09/2019

ᓂᕈᐊᖅᐸᒌᕐᓇᖅ ᑐᓄᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᓕᓐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓯᑎᐱᕆ 11. 12-ᒥᑦ ᐅᑉᓗᕈᒥᑕᕐᓇᒥᑦ 7-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ ᐊᔪᕿᖅᑐᐃᔨᒃᑯᓐᓂᑦ.

ᑕᒪᐅᓇᒥᐊᖅ ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ ᐅᑉᓗᖓ ᒪᓐᑎ, ᓯᑎᐱᕆ 16-ᒥᑦ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᑦ ᐱᖃᐃᓕᓴᕐᕕᐊᓂᑦ 10-ᒥᑦ ᐅᑉᓛᒃᑯᑦ 8-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ.