ᓂᕈᐊᖅᑏᑦ ᐊᑎᖏᓐᓄᑦ ᐊᑎᓕᐅᕆᓂᖅ

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᑎᑦ ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᑎᖏᓐᓃᒻᒪᖔᖅᐱᑦ, ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᑎᖏᓐᓄᑦ ᐊᑎᓕᐅᕐᓗᑎᑦ ᓂᕈᐊᖃᑕᐅᓂᐊᕐᓗᑎᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᑖᙳᖅᑎᕐᓗᒋᑦ ᑐᑭᐅᓯᒪᔾᔪᑎᑎᑦ. ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ.

2021 ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ

2021 ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᑭᐅᓖᑦ (ᐅᒃᑑᐱᕆ) 25, 2021-ᒥᑦ.

ᐊᑐᓕᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᖓᓃᑦ.