ᖁᕐᓗᖅᑐᕐᒥ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᓂᕈᐊᕕᒡᔪᐊᕐᓂᖅ

ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᓂᕈᐊᕕᒡᔪᐊᓛᖅᑐᑦ ᖁᕐᓗᖅᑐᕐᒥᑦ.

ᓂᕈᐊᕐᓇᓛᖅᑐᖅ ᒪᐃ 16, 2022−ᒥᑦ, 9:00−ᒥᑦ 7:00−ᒧᑦ ᐱᙳᐊᕐᕕᖓᓂ. 

ᓂᕈᐊᖅᐸᒌᕈᓐᓇᓛᖅᑐᑦ ᒪᐃ 9, 2022−ᒥᑦ, 12:00−ᒥᑦ 7:00−ᒧᑦ ᐱᙳᐊᕐᕕᖓᓂ.

ᓂᕈᐊᕕᒡᔪᐊᓕᖅᐸᑕ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᓛᖅᑐᑎᑦ ᐃᒪᐃᒃᑯᕕᑦ:

üᑲᓇᑕᒥᐅᑕᐅᓗᑎᑦ

ü19−ᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑖᕐᓂᐊᕈᕕᑦ ᒪᐃ 16 ᑐᖔᓂ, 2022−ᒥ

üᖁᕐᓗᖅᑐᕐᒥᐅᑕᐅᓗᑎᑦ ᐊᕐᕌᒍ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᒪᐃ 16, 2022−ᒥᑦ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ

ᖁᕐᓗᖅᑐᕐᒥ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᓂᕐᒥᒃ

"ᓈᒻᒪᒃᓴᖅᐲᑦ ᒫᓐᓇ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᒍᓂ ᕼᐋᒪᓚᒃᑯᓐᓂ ᖁᕐᓗᖅᑐᕐᒥ ᖃᓂᒋᔭᖓᓃᑦᑐᓪᓗ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᓕᕐᓗᑎᒃ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕈᓐᓇᖅᑐᑦ?

ᓱᓕᒃᑲᓐᓂᖅ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᔅᓰᓐᓇᕐᓂᒃ ᐃᒥᐊᓗᖕᓂᒃ ᓂᐅᕕᕈᓐᓇᖅᓯᓇᔭᖅᐳᑦ ᐃᓄᒃ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᓄᓇᓕᖕᓄᐊᖅᓯᓂᐊᕐᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᐅᓪᓗᑦ 14 ᐊᓂᒍᕌᖓᑦ ᐃᒪᓐᓇ ᐅᓄᖅᑎᒋᔪᓂᑦ:

  1. 1.775 ᓖᑕ (60oz ᓴᙱᔪᖅ ᐃᒥᐊᓗᒃ, ᐅᐊᐃᓂ ᓴᙱᓗᐊᙱᑦᑐᕐᓘᓐᓃᑦ ᐃᒥᐊᓗᒃ

ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐅᑯᓇᙵᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᒥᔪᑦ:

  1. 48 ᐃᐳᐃᑦᑐᑦ 355 ml: ᐱᐊ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐃᒥᐊᓗᑦ 8−ᐳᓴᓐ ᐅᖓᑖᓂᐅᙱᑦᑐᓲᕐᓗ ᓴᐃᑐ ᐊᒻᒪ ᑰᓗ
  2. 3.75 ᓖᑕ ᐅᐊᐃᓂ (ᑕᓪᓕᒪᑦ ᐊᓕᒍᐃᑦ 750 ml)"

_____________________________________________________________________________________

ᐊᖏᕐᓗᑎᑦ ᓂᕈᐊᕈᕕᑦ ᑕᐃᒪᓕ, ᒪᓕᒐᖅ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᖁᓂᐊᖅᐸᐃᑦ

ᐋᒃᑳᕐᓗᑎᑦ ᓂᕈᐊᕈᕕᑦ ᑕᐃᒪᓕ, ᒪᓕᒐᖅ ᓱᖁᓯᖁᙱᑉᐸᐃᑦ

60-ᐳᓴᓐ ᐅᖓᑖᓂ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎ ᒪᓕᒃᖢᒍ "ᐊᖏᖅᑐᑦ":

ᒫᓐᓇ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᙱᑦᑐᓂᒃ ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯᑦ ᖁᕐᓗᖅᑐᕐᒥ ᖃᓂᒋᔭᖓᓃᑦᑐᓪᓗ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᓕᕐᓗᑎᒃ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕈᓐᓇᖅᑐᑦ.

ᒫᓐᓇ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓱᓕᓐᓂᐊᓕᖅᐳᖅ. ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕈᓐᓇᖅᓯᑎᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᒪᓕᒐᖅ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᓚᐅᕐᓗᓂ.

40-ᐳᓴᓐ ᐅᖓᑖᓂ ᓂᕈᐊᖅᑐᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᓇᔭᖅᐳᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎ ᒪᓕᒃᖢᒍ "ᐋᒃᑳᖅᑐᑦ":

ᒫᓐᓇ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᙱᑦᑐᒥᑦ ᓄᓇᓕᖓ ᒪᓕᒡᓗᓂ ᑭᓯᐊᓂ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖓᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑲᔪᓯᓂᐊᖅᐳᖅ.