Apirhuutaunginnaqtut

ᕼaamalakkunnut Niruaqtittiniit

Adjigiikpata, uvvaluuniit adjigiinginniq malruunik vutiqtaunahurittunit 2%-mik kititimajunit vutirutinit, Utiqtittiyi tukhiqturluni apiqhuivvingmut kitittiqujiluni. Kitittitillugit, niruaqtaunahurittut ilauyungnaqhutik, apiqhuiyiralaaq kitittiluni vutiutauyunit. Piqataa vutiqtaunahurittuq vutiqtauniqhaukpat vutiqtaunahuriqatauyumit, vutiqtaunahurittuq niruaqtauyuq. Piqatiagulli, adjigiikpata vutiutauyut, Atanguyaq Niraqtuliriyini inmikkuurniq niruaqtittiniaqtuq nirauqtauhimavvingmit.

June 2017-mit, tukhiqtulauqtut maligamik (Piquyakhaq 49) angirutaulauqtuq, maligaqahiqhutik Haamalanut katimayit, maiyamut unalu Ilihaqtuliriyitkut Katimayinut (DEA) niruaqtittininginnut maligainik Nunavunmi Niruaqtulirinirmut Maligaryuanganit, unalu Nunavunmi Niruaqtuliriyitkuuniit piyakhaqaqliqhutik kamalugit nunalingmit niruaqtittiniit ilagilugit nunavunmi niruaqtittiniit hapkua aulapqaaniktangit.  Pidjutaa nutaat maligait adjigiilirlugit haamalakkut unalu nunalingmit maligait, taimaak, tamaat niruaqtittiniit ayurnalairlugit ihuaqhilugillu hivummugluni.

Nunalingnit niruariaqturvingmit Apex-mit, niruarngniaqtutit nunalingnit DEA-kunnut, niruarlutillu haamalanut katimayimik unalu maiyamir nunalingnut Iqalungnit, ilauvvigiyait. Unalukkannik, niruangnaqtuuguvit, niruarungnaqtutit Commission scolaire francophone du Nunavut  (CSFN)-kut niruaqtittiningannit.

Niruaqtaqtutit katimayinut CSFN-kunnut French-tut uqarungnarungnarngnirmut piyungnautiqaruvit, tikitqaumalutit ilainut atauhirmit uqaqhimayunit titiqqaq 23-mit Maligait Piyungnautinut unalu Ihumarhurungnarngnirnut:

  • Uqauahiit French-ngukpat (hivulliqpaaq uqauhiq ilihimayuq unalu tukihiayait ublumi);
  • Ilihalauravit huruhiit ilihivianit French-tut uqaqtunit Kanatamit;
  • Angayuqqaariyaugavit (mianirhiyi) huruhirmut iliharhimayuq iliharniaqturluunniit huruhirngnut iliharvingmit qutingniqhamilluunniit French uqauhikkut iliharnirvingmit Kanatamit.

Ilivit imainnavillu:

  • 18-nik ungavanigluunniit ukiuqaravit
  • Nunavunmiutaugavit atauhirmut ukiumut ungavanganulluunniit
  • Ahiinut nirualainnavit Ilihaqtuliriyitkut Katimayinut niruaqtittinirmi

Iliharvituaq aulapqaqtauyuq CSFN-kunnut Iqalungit, kihiani kinatuinaq inuk Nunavunmi niruarungnaqtuq CSFN-kut niruaqtittiningannit.  Minista Iliharviliriyinut ikayuqtaqtuq Nunavunmi Niruaqtuliriyitkunnit atiliurilutik niruaqtinik CSFN-kut niruaqtittiningannit.

Malighugit nutaat niruaqtittinirmut maligait atulirniaqtu Aktupa 1, 2018-mit, ingmikkut niruaqtittiniqtaqalaittuq haamalanut katimayiinut unalu Ilihaqtuliriyitkut Katimayiit (DEA). Kihimi, inangiiyut haamalanut katimayiinik niruaqtauniaqhutik unaliqqaaq niruagakhauyunit niruaqtaulimaittunit, uvvaluunniit tukhiqtuqhimayunit pititaulimangittunit.  Maiyamut iniuyuq innukhimalaitpat, ahinga maiya niruaqtauyuq ingmikkut niruarnikkut uvvaluunniit tikkuaqtaulumi katimayinut.

Haamalanut katimayit piyakhautiliit haamalaup maniktuutainik, unalu piyittirautainik humigluunniit uumayunik aulapkainingnik, havakhanik, aqqutinik, imarmik, anarvingnit piunik, quviahugiyauyunilluunniit.  8-nik katimayiliit unalu maiya, tamaat niruaqtauhutik nunalingmit.

Ilihaqtuliriyitkut Katimayiit (DEA) katimayialaat 7-nguyut nunalingmit niruaqtauttaqhutik.  Katimattaqtut atauhiiqhutik tatqimit, havaqaqtigiblugit Aviktuqhimayut Iliharvingnut Aulapqaiyinit unalu iliharvingmit havaktinit, piyakhautiliit ihumaliurinirmut iliharngniq aulapqaqtaungmangaat nunalingmit.  Piyakhautiani ilauyut iliharvingmit ubluqhiuti, ilihariaqtaqtunullu atuaganik.  Commission scolaire francophone du Nunavut Ilihaqtuliriyitkut Katimayingungmiyut, kihimi tallimanik katimayiqaqtut 7-ngunngihutik. Uqalimaarlugu Ilihaqtuliriyitkut Katimayiit.

Qauyigiarlugu nunalingnut nunauyaq. Niruaqtinut Ilutturutitaqalaittuq aulaiyauhuunik Haamalakkunnut Niruaqtittinianut. Uqaqatigittaqtatit nunaliit, hamaniinniaqtut niruarniup ubluunit.

Niruagakhauyuq tamainut maiyamut unalu haamalanut katimayimut niruagakhaulimaittuq.  Niruagakhaq nalliannut piumayaminik niruagakhauyungnaqtuq.  Niruagakhaq imaittaqtuq, niruagakhauluni Ilihaqtuliriyitkut Katimayinut (DEA) niruagakhauluni maiyamut unaluunniit hamalakkunnut katimayimut.

Imannaq. Haamalait nunauyaliuqhimayut aallaublugit kivgaqtuivvingnit.  Immaluunniit nunamik qaariiktut hapkunani aallagiinikt niruaqtittinirmut iniuyunit, adjigiilimaittut.  25-nik nunaliuyut Nunavunmi, unalu kihimi 22-nik kivgaqtuivingnit.  Ilitturutinik piumaguvik, qauyigiarlugu nunauyaq nunalingnut.

Kingullirmi haamalakkunnut niruaqtittiniulaaqtuq Aktupa 23, 2023-mit.

Uqariiqtut niruagakhaunirmut titiqhimaniaqtut talvani tatqirmit hivuagut niruaqtittiniup.  Piyakhaqaqtut ilitturhautinik niruagakhaugami (atuqhimayait, hivulliqpautiyakhait, tamatkua) takuyauqulugit niruaqtinut nunalingannit. Adjigiingittuuyungnaqtut, titigakkut, inungnuarlutik, katimatittinirnilluunniit.