Kinaliqqaaq Vutiqtaqtuq?

Vutiqtaqtutit:

 • Kanatamiutauguvit;
 • 18-nik ukiuqarlutit angayukhiulutilluuniit;
 • Nunalingmiutaq niruarviginiagangnit
 • Nunavunmiutaulirlutit; UVALU,
 • Vutiqatauniq piyungnanngititaunngillutit (takulug “Piyungnanngititauyut” ataani).

Kinaliqqaaq Nunavunmiutaq?

Nunavunmiutaq imaittuq:

 • Nunavunmiutauliqtuq atauhirmik ukiumik hivuagut apirhuutinut vutiqtittiniup upluanit; UVALLUUNNIIT,
 • Kilamik aulaqhimagavit, Nunavut nunagiblugu (uuktuutigilugu, sikuuqtut, ihuaqhaqtauyut, uvalu itiqtauhimayut).

Nunavunmiutaulaittut Nunavunmi aularuvit havayaqtaaravit. Malruungnik nunaqaruvit ukiup iluanit, nunagiyarnit amihuuniqhanut 6 tatqiit ukiup iluanit vutiqtaqtutit.

Piyungnanngititauniit

Vutilaittutit imaillutit:

 • Apirhuqtauvvingmut uqautiyauygavit ihumaliurutiqaqqat uqaqtumik hulitjutingnik kangiqhianngitutit uvalluunniit ilingnu tihumaliulimaittutit;
 • Ahiguihimaguvit maligarmik maligarjuatigut iliruvit igluqpangmi inuit ihumamikkut aanniarrutilingnut. UVVALUUNIIT,
 • Ahiguihimaguvit maligarmik vutirnarnirmut, vutirnirmut apirhuuumunluuniit humiliqaak Kanatami kingullini talimani ukiuni ilihimayauliqhutillu.

Niruaqtiit Atingi

Niruarniarlutit, Niruaqtiit Atinginnit atiliuqhimayukhauyutit. Nunavunmi Niruaqtuliqiyitkut titiqhimayut pingit Nunavunmi niruaqtitaulimaittunut.  Ilaupqaqtut niruaqtip atinga, titiraqarvikkut turaarutaa, nunalingmilu aimavvianut turaarutaa (iglup nunauplu nammanga).  Niruatiit Atiinut ilaulirungnaqtutit niruarvingnit niruarnap ubluanit  nalauttiyuni ilvilt naunaitkutaqarlutit.

Qanurliqqaaq Atuqpitigut Niruaqtiit Atingit?

Nunavunmi Niruaqtuliqiyitkut atuqpagait Niruaqtiit Atingit ikayuqhutik kinaliqqaaq malruirluni niruaqtailimangmat.  Atuqtauttaqtuttauq Niruaqtimut Ilittirutinut hivuagut niruarnaup.  Ilingnit uqautiyut nani unali qakugu niruaqtukhaugavit nunalingnit.

Niruaqtiit Atingit kihimi atuqtauttaqtut niruarnirmut.  Atuqtaulimaittut apirhuivvingmut naalaktuqhiurutaulutik ahiinulluunnit pidjutinut.

Niruaqtiit Atinginitpa Atira?

Qauyiniaqtutit Niruaqtit Atinginitpa atiit, apirilugu Uqaqtittiyiit (inuk aulapqaiyuq niruarnirmit nunalingnit).  Uvvaluunniit, hivayarlugit Nunavunmi Niruaqtuliqiyit:

Qanurliqqaaq Niruaqtit Atinginnuaqtaqqunga

Pingahut atuqtaqtut Niruaqtit Atinginnuarniarluni:

 1. Titirlugu atiliurivviit qaritauyakkut aturlugu Nirauqtit Atiinut Atiliurvik.  
 2. Titirlugu, Niraqtit Atinginnut Titirvik qaritauyakkut.  Titiqqanngurlugu, atiliurlugu unalu aullailugu malruuk ingmimut naunaipkutiik illaulutik.
 3. Titirlugu titirvik niruariaqturuvit.  Ingmimut naunaipkutanik tuyuiyukhauyutit.

Aallannguqtirut uvaluunniit Ihuarhigiarlugu

Aallannguqtirut uvaluunniit Ihuarhigiarlugu ilvit mighaanut Vutiqtiit Atiliurvianit: