Apirhuutaunginnaqtut

Apirhuutinut Vutiqtittiniit

Ihumaliurinirmut niruaqtittinirmut ataniuyut piyakhautiliiit pidjutauyumut ihumaliurlutik ihumaliurnirmut niruaqtittinirmit.  Ataniuyut Maligaliurviuyungnaqtuq, uvvaluunniit nunalik.  Qauyinnalaungippata ihumaliurinirmut niruaqtittiniqarniarlutik pidjutauyumut, tukhiqutqtauttaqtuq inuit atiliurningagut 20%-nguyunut niruaqtaqtinut.   Ihumaliurinirmtut niruaqtittinirmit atanguyauyut niruaqtittiniqarniaqqata, uqaqatiqaqtaqtut Nunavunmi Niruaqtuliriyitkunnit uqauhiuniaqtup apirhutaup, niruaqtiuniaqtu, qangakkut unalu maniqarniq. Qanuriliuquyaunirmik pigutik ataniuyunit, Nunavunmi Niruaqtuliriyitkut ihumaliurinirmut niruaqtittiniqarniaqtut tuhaqtidjutigilugillu qanurinniit.

Niruaqtittiniuyuq niruarluni inungmik inuit tamainnut kivgaqtuiyumik niruarnikkut.  Nunavunmi, niruaqtaqtugut maiyanik, haamalakkunnut katimayiinik, Ilihaqtuliriyitkut Katimayiinik, unalu maligaliuqtinik Maligaliurvingmut.

Ihumaliurnirnmut niruaqtittiniit niruarnikkuttauq, kihim inungmit nirualaittut, niruaqtiit apiriyauttaqtut apirhuutimik kiulutik “hii”-mik uvvaluunniit “imannaq”-mik

Imannaq.  Ihumaliurinirmut niruaqtittiniqasuuq qauyiyumablutik ihumagiyauyumik, ihumaliurluniungittuq apirhuutauyumut.  Hivuagut ihumaliurinirmut niruaqtittiniup, titiqhimayulik qanurinniit atuqhimaniarutik.