Niruagakhanut

Niruagakhaq inuk niruagakhauyuq niruaqtittinirmit.  Ilihaqtuliriyitkut Katimayiit niruaqtittiningannit, 7 niruagakhait (uvvaluunniit 5, Commission scolaire francophone du Nunavut-kunnut) amihuulaanik niruaqtauyut Ilihaqtuliriyitkut Katimayinnguqtaqtut nunalingmut.

Kinaliqqaaq Vutiqtaunahurinnaaqqa?

Vutiqtaruvit, vutiqtaunahirittutit.

Kinaliqqaaq Niruagakhannguqpa?

  • Havayarlugit havagviit.

Ilait havaktigiyat maligakhaqaqtut havaktinut vutiqtaunahurittunut. 

 

Niruagakhautitaulimaittut

Ilainit aallanik niruagakhautitailimaittuqtalik.  Niruagakhaulimaittutit Ilihaqtuliriyitkut Katimayiinut imaitkuvit:

  • apirhuiyi,
  • Maligaliuqti uvvaluunniit Kanatimi Maligaliurvigyuanganut Maligaliuqti,
  • havakti iliharvingmit uvvaluunniit Ilihaqtuliriyitkut Katimayiinut,
  • niruaqtulirinirmut havakti (ilauyut Nunavunmi Niruaqtuliritkunnut havaktiit),
  • itiqtauhimayuq,
  • apirhugakhaq maliglugit niruaqtulirinirmut maligaryuaq ukiut tallimat hivuagut,
  • qauyiyauyuq malinngimmat maniit mighaanut unipkaaliurluni Maligaliuqtinut niruaqtittinirmit ukiut tallimat hivuagut, uvvaluunniit
  • qauyiyaugami apirhuivvingmut ingmik ihumaliulimaimmat.

Uqaqhimalutit niruagakhaugavit.

Tatatirlugu atiliurlutillu Uqariiyauti Niruagakhannguqtuq.  Titkuaqtauniq atulaittuq. 

Niruagakhauniaqpit Commision scolaire francophone du Nunavut (CSFN)-kunnut?  Naqillugu haamna ilitturutinik piumaguvit.