Covid-19 qalagjuarnq aktuihimaniaqtuq qanurliqqaaq aulapkainiq Tattiarnaqtuq (October) 25, 2021-mit Tamainnut Niruarnirmit.

Havaqatigiyavut Atanguyaq Tamaat Inuit Aaniaqaqtailiyi nunalivut ilauniarlutik atqiiniarlutik kavamaptinnit qajangnaituqalailluni. Taiguqhimmaarit.

Nanilugit nutanngutqijat Aanniaqtailinikkut atuqtakhat.

Hunat nutauvat 2021 Tamainnut Niruarvikhami?

Nutaat aallannguqtitauyut Nunavunmi Niruaqtuliqinirmut Maligaryuarmitahidjiiyut niruaqtaunahuaqtunut unalu niruaqtinut 2021 Tamainnut Niruarvikhami.

Nunaliit ubluqhiutait Atuqtaulutik Niruarnap Ublungani

  • Niruarviit angmaumanialiqtut Niruarnap Ubluanit 9am-mi 7pm-mut nunaliit ubluqhiutaigut tamainnit kivgaqtauvvingnit.

Ilauliqtuq Hivunikhamit Niruaqtiit Atingit

  • 16 unalu 17-nik ukiuqaqtut atiliuqtaliqtut niruarungnarlutik (utatqiyukhaulutik 18-nik ukiuaqaqhimaliqqata niruarlutik).

Maligait Haamalatkunnut Katimayinut Niraqtaunahuarumayunut

  • Miiyait uvvaluunniit katimayiit haamalatkunnut niruaqtaunahuarumayut Maligaliuqtinut niruarnirnit katimayiuningat nutqautiyukhauyait.

Upalungnaqtukkut Niruarniq Pivikhaqarniqhaulirlugu 

  • Atuqtauguni upalungnaqtukkut niruarniq (talafuukkut niruarlutik) pivikhaqarniqhauliqtitauyuq niruangnarniarlutik ayuqhimayut niruarlutik Niruarnap Ubluanit aimavvingannit aulaumayariaqarmik.

Ungavaqtauyuq Niruarudjauniq

  • Upalungnaqtukkut Niruarniq Pivikhaqarniqhauliqtillugu, kinaliqqaaq niruaqhimayuq niruarudjaubluni niruaqtaliqtuq upalungnaqtukkut niruarnikkut.  Niruarudjauluni niruarniq hutaiqtuq.

Umivikhautaa Aallanguyuq (titiraqarvikkut) niruarutinut tukhiqtuutit

  • Niruarutauyut kamagiyauniarlutik, tikillutik, unalu utirlutik kinguvaqhimalaillutik, umigvia tukhiqtuutiliurluni titiraqarvikkut niruarunik 7 ubluit hivuagut niruarnap ubluanit.

Atulimaittuq Manninik Ihivruiqhilutik Pitquyauyut

  • Ihiviruiyainit pitquyaungittut niruaqtaunahuaqtut piumi ungaqtuumanngittut $500-nik tuyuqtauyunit unalu atuqhunit $500-nik ungaqtuumaittunik niruaqtaunahuarnirmut.

Kiglinga kitihugit maniit Qauyimannaittunik Tuyuiyunit

  • Maniliqiyi angiumalaittuq avatquumayunik $2,500-nik kitihugit qauyimannaittut tuyuiyunik.

Naunairlugu Tutquumavvingmit Angmaiyukhaukpat Maniliqiyi

  • Maniliqiyi angmaiyukhaq tutquumavvingmit hivuagut tuyuiniit, 21 ubluit hivuagut niruarnap ubluanit.