Hunat nutauvat 2021 Tamainnut Niruarvikhami?

Nutaat aallannguqtitauyut Nunavunmi Niruaqtuliqinirmut Maligaryuarmitahidjiiyut niruaqtaunahuaqtunut unalu niruaqtinut 2021 Tamainnut Niruarvikhami.

Nunaliit ubluqhiutait Atuqtaulutik Niruarnap Ublungani

  • Niruarviit angmaumanialiqtut Niruarnap Ubluanit 9am-mi 7pm-mut nunaliit ubluqhiutaigut tamainnit kivgaqtauvvingnit.

Ilauliqtuq Hivunikhamit Niruaqtiit Atingit

  • 16 unalu 17-nik ukiuqaqtut atiliuqtaliqtut niruarungnarlutik (utatqiyukhaulutik 18-nik ukiuaqaqhimaliqqata niruarlutik).

Maligait Haamalatkunnut Katimayinut Niraqtaunahuarumayunut

  • Miiyait uvvaluunniit katimayiit haamalatkunnut niruaqtaunahuarumayut Maligaliuqtinut niruarnirnit katimayiuningat nutqautiyukhauyait.

Upalungnaqtukkut Niruarniq Pivikhaqarniqhaulirlugu 

  • Atuqtauguni upalungnaqtukkut niruarniq (talafuukkut niruarlutik) pivikhaqarniqhauliqtitauyuq niruangnarniarlutik ayuqhimayut niruarlutik Niruarnap Ubluanit aimavvingannit aulaumayariaqarmik.

Ungavaqtauyuq Niruarudjauniq

  • Upalungnaqtukkut Niruarniq Pivikhaqarniqhauliqtillugu, kinaliqqaaq niruaqhimayuq niruarudjaubluni niruaqtaliqtuq upalungnaqtukkut niruarnikkut.  Niruarudjauluni niruarniq hutaiqtuq.

Umivikhautaa Aallanguyuq (titiraqarvikkut) niruarutinut tukhiqtuutit

  • Niruarutauyut kamagiyauniarlutik, tikillutik, unalu utirlutik kinguvaqhimalaillutik, umigvia tukhiqtuutiliurluni titiraqarvikkut niruarunik 7 ubluit hivuagut niruarnap ubluanit.

Atulimaittuq Manninik Ihivruiqhilutik Pitquyauyut

  • Ihiviruiyainit pitquyaungittut niruaqtaunahuaqtut piumi ungaqtuumanngittut $500-nik tuyuqtauyunit unalu atuqhunit $500-nik ungaqtuumaittunik niruaqtaunahuarnirmut.

Kiglinga kitihugit maniit Qauyimannaittunik Tuyuiyunit

  • Maniliqiyi angiumalaittuq avatquumayunik $2,500-nik kitihugit qauyimannaittut tuyuiyunik.

Naunairlugu Tutquumavvingmit Angmaiyukhaukpat Maniliqiyi

  • Maniliqiyi angmaiyukhaq tutquumavvingmit hivuagut tuyuiniit, 21 ubluit hivuagut niruarnap ubluanit.