ᐃᒥᐅᓗᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ

ᐊᐱᖅᑯᑏᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᑦ ᐃᒥᐊᓗᖕᓄᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯᓕᕆᓂᕐᓂᒃ, ᐱᖃᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᒡᓕᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐱᖁᔭᖅ-ᒥᑦ. ᑖᒻᓇ ᒪᓕᒐᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᖅ ᑎᑭᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ, ᓂᐅᕕᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒥᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ. ᒥᓂᔅᑕᐅᔪᖅ ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖃᖁᔨᖃᑦᑕᖅᑐᖅ, ᑲᒪᒋᔭᐅᑉᓗᓂ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᒐᔪᒃᑐᖅ ᓂᕈᐊᖅᑎᐅᔪᓄᑦ ᐃᓂᐅᔪᒥᑦ ᑖᑉᑯᐊ ᐊᑎᓕᐅᖅᖢᑎᒃ.

ᐊᐱᖅᑯᑏᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ ᖃᐅᔨᔾᔪᑕᐅᓗᐊᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᒃ ᐊᔪᖅᑎᑦᑎᓂᐊᕐᒪᖔᑦ ᐃᒥᐊᓗᖃᕈᖕᓇᕐᓂᕐᒥᒃ, ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᑎᓂᐊᕐᒪᖔᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᒥᐊᓗᖃᖅᑎᑦᑎᔪᖕᓇᕐᓗᓂ. ᐆᒃᑑᑕᐅᔪᖅ ᐊᐱᖅᑯᑕᐅᔪᒥᒃ ᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑐᖕᓇᖅᑐᖅ “ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᕕᑦ ᐃᓱᓕᑕᐅᖁᑉᓗᒍ ᒫᓐᓇ ᐋᖅᑭᐅᒪᔪᖅ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᑎᔪᖅ ᐅᕙᓂ [ᓄᓇᓕᖕᒥᑦ] ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᑎᙱᑦᑐᒥᒃ ᐋᖅᑭᐅᒪᔪᒥᒃ ᐱᖃᓕᕐᓗᓂ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᒪᓕᒐᐅᔪᑦ ᐃᒥᐊᖕᓗᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᑐᖅᑕᐅᓗᑎᒃ?” ᑖᒻᓇ ᐊᐱᖅᑯᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᖁᕐᓗᖅᑐᕐᒥᑦ ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ 2018-ᒥᑦ. ᒫᓐᓇᓵᖑᓂᖅᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᐱᖅᑯᑏᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐅᖅᓱᖅᑑᕐᒥᑦ ᐊᐱᕆᔪᖅ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᖕᒪᖔᑕ ᐊᔪᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒥᒃ ᐋᖅᑭᐅᒪᔪᒥᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᑎᔪᒥᖔᖅ ᐱᖃᓕᕐᓗᑎᒃ.

ᐃᒪᓐᓇᐃᖃᑦᑕᖅᑐᖅ, ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ ᐊᑐᓕᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ 60 ᐳᓴᓐᑎ ᐅᖓᑖᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑏᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᒃᐸᑕ ᐊᐱᖅᑯᑕᐅᔪᒥᒃ. ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑕᐃᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒃ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᔪᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᑦ, ᐃᓱᒪᓕᐊᖅ ᑎᑎᕋᐅᓯᐅᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᒪᓕᒐᕋᓛᖏᓐᓂᑦ ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐱᖁᔭᐅᑉ.