Ingmit Mighaanut Apirhuutinut Niruaqtittiniit

Apirhuutinut Niruaqtittiniit pidjutilik ingmingnut laisansinik, ayuqtitauyunut uvvaluunniit kigliqarutinut hapkunaniittut Ingmit Mighaanut Maligaryuaq. Maligait aulapkaiyut tikititauningnnik, niuviqtauninginnik unalu imiqtauninginnik ingmit Nunavunmi. Ingmit mighaanut apirhuutinut niruaqtittiniit pitquyauttaqtuq Ministamut, kamayauhuni Atanguyaq Niruaqtuliqiyinut, unalu pigiaqtitaugayukhutik niruaqtinut nunalingmit niruaqtit atiliuqhutik.

Apirhuutinut Niruaqtittiniit qauyidjutaugayuktut nunalik ayuqtittiyukhaungmangaat ingmimit, kigliqaqtillugu, uvvaluunniit ingmiqarungnaqtillugu. Uuktutigilugu apirhuuti imaittungnaquq “Ikayuqtuivit nutqaqtillugu atqiumayuq ingmimik kigliqaqtittiyuq [nunalingmit] unalu kigliqaqtittilaittumik atqiumayumik aturlutik ingmit mighaanut maligauyut Nunavunmi?” Hamna apirhuutaulauqtuq Kugluktuk-mi ingmit mighaanut apirhuutinut niruqaqtittinirmit 2018-mit. Qangahaanguyuq Uqhuqtuurmi apirhuutauyuq nunalik ikayuqtuingmangaat ayuqtitauhimayumit atqiumayumit kigliqaqtumut atqiumayumik pingaarlutik.

Imainmat, ingmit mighaanut apirhuutinut niruaqtittiniit atuliqtauttaqtut avatquumayut 60%-mik ikayuqtuiyut apirhuutauyumik. Nunalik ihumaliuruni kigliqaqtittilutik uvvaluunniit ayuqtittilutik ingmimit, ihumalianguyuq titigaktauttaqtut Ingmit Mighaanut Maligaryuarmit.