Apirhuutaunginnaqtut

Vutiqtittiniit

Adjigiikpata, uvvaluuniit adjigiinginniq malruunik vutiqtaunahurittunit 2%-mik kititimajunit vutirutinit, Utiqtittiyi tukhiqturluni apiqhuivvingmut kitittiqujiluni. Kitittitillugit, vutiqtaunahurittut ilauyungnaqhutik, apiqhuiyi kitittiluni vutiutauyunit. Piqataa vutiqtaunahurittuq vutiqtauniqhaukpat vutiqtaunahuriqatauyumit, vutiqtaunahurittuq niruaqtauyuq. Piqatiagulli, adjigiikpata vutiutauyut, Atanguyaq Niraqtuliriyini inmikkuurniq niruaqtittiniaqtuq nirauqtauhimavvingmit.

Qaffiuyut aallatqiiktut ilingnut atuqtaghat. Hapkuanguvut atuqtaulluaqpaktut:

 • Havakviat Niruaqtittiyut Titiraqtim – 14-nguyughat hitamaulutikluuniit upluit Niruaqtittiyut Upluanit, 12-mit nirinnaqtumi 7-mut unnuktumi.
  imaaluuniit
  Niruaqvighaq tikitinnagu niruaqtittiyut – Atauhiinnaqmik uplumik, talvani nunallaaqnit Niruaqtittiyiitumik, 7-nik uplunik Niruaqtittiyut Upluat tikitinnagu, 12-mit nirinnaqtumi 7-mut unnuktumi
 • Titiraqaqvikkut tuyuqhugu– niruaqtaqtunut nunallaaqmingnik aullaqhimaniarumik niruaqtittigumik. Titiraqlugu taamna Ahiittut Niruarutighat Titiraaghaq. Talvanngat titiranunngaqlugu tuyuqlugulu kayumiktukkut titiraqaqvikkulluuniit. Uuktuutit titiraaghaq angiqtaugumi, titiraqaqvikkut tuyuqniaqqugut titiraqaqvikkuuqtumik niruarutigharnik.

Ilittuqhittiarumaguvit, takulugu taamna Qanuq Niruaqpaktut.

Tamangnik kivgaqtuqtauyut aviktuqhimaniit kivgaqtiqaqpaktut Maligaliuqtighanik Maligaliuqvingmi (MLA). Nunavunmi 22-nguyut kivgaqtuqtauyut aviktuqhimaniit. Nunallaaqyuaq Iqalungni, hitamanik aviktuqhimayulgit kivgaqtuqtauyunik, ahinilu angitqiyanit nunallaaqnit malrungnik kivgaqtiqaqpaktut.

Niruaqpaktugut Maligaliuqtighamik Maligaliuqvingmi (MLA) niruaqtittigaangamik. Tajja 22-nguyut maligaliuqtiuyut Maligaliuqvingmi. Tamangnik kivgaqtiuvaktut kivgaqtuqtait aviktuqhimaniinit. Havaaghaita MLA-nguyut ilittuqhitiyaulaaqtut malrukkut: 

 1. Uqaqtiuplutik inungnut kivgaqtuqtainit.
 2. Kivgaqtiuplutik kivgaqtuqtait aviktuqhimaniinit, havaghutik ihumaliuttiaqhutik piyumayainut. MLA-nguyut taapkua amirnaqtumik havaaghalgit kivgaqtuqtait ilittuqhitihimapkaqhugit havaanginnik kavamatkut, imaalu, tukliagut, kavamanik ilittuqhitihimapkaiplutik kivgaqtuqtait ihariagiyainik ihumagiyainiklu inuillu tajja ihumaaluutainik kavamatkunnut.

Naunaiqhitit Maligaliuqvingmut havaanginullu MLA-nguyut takuinnarialgit talvani qaritauyakkuurutiinit Maligaliuqviat Nunavunmi.

Nunavunmi ingmikkut-niruaqtittivaktut Maligaliuqtighanik Maligaliuqvingmi (MLA) taimaaqhimaliqqat havaaghainik niruaqtittivighaat tikitinnagu. Kinguani niruaqtittigaangat, niruanginnarialgit taapkua kivgaqtuqtait nunallaanganit niruaqhugit Maligaliuqtighainik

Nunanvunmi tamainut niruaqtittivaktut niruaqtittigaangamik tamangnit Nunavut nunallaanginik 22 nguplutik Maligaliuqtighat Maligaliuqvingmi (MLA).

Taimaaqqat vutirniq, vutiqtuliriyinut havaktiit taimaarlutik kitittilirlutiglu vutiqtaunahurittunut vutiutauyunik.

Maliktauyukhaliit vutiqtuliriyinut havaktinut nalauttiqublugit kitittanginnik, naamaglutik hatqiyaarnikkullu.  Vutiqtaunahurittuq tilihimayaaluuniit kitittiyunik tautuktitauttaqtut.

Ilittuqhaqlugu tajja Maligaliuqtighanik Maligaliuqvingmi naqillugu nunavit ilaa talvani Kivgaqtiuyut Aviktuqhimaniit Nunauyait. Naqitkungni atia naunaitkutainunngaqniaqtutit havaanginnit humiutauyaaghainiklu nanilu hivayainnariaqaqtarnik.

Niruaqtaqtut Naunaitkutaaniitkuvit, Niruaqtaqtut Naunaitkutaita Pinnainik tuyuqtauniaqtutit titiraqaqvikkut niruaqtittitinnatik taimaa ilittuqhitiyauniaqqutit qakugu nanilu nirualaaqtutit Niruaqtittiyut Upluutaanit, nanilu niruariami niruaqvighaq tikitinnagu.

Naunaitkutat iliyauniaqqut aimaviinik makpirainit hamani qaritauyakkuurutinit umiktaukpata niruaqviit kititauhimagumiklu niruarutit. Tuhaqhauniaqqullu nunallaam tuhaqtittiviinit.

Niruanginnarialiuyutit taimaitkuvit:

 • Kanatamiutauguvit
 • 18-nik avatquaniklu ukiuqaruvit
 • Nunavunmi nunaqaruvit

Ahivaqtaulaaqtutit niruaqtaqtunit taimaitkuvit:

 • Apiqhuiyinit pitquyauhimaguvit taimaa ilittuqhingittuliqutauguvit ihuinaarutingnik ihumaliulaitkuvillu ilingnik;
 • Ihuinaaqhimaguvit inuqarvingmiitkuvillu ihummaqluktut aimaviinit;
 • Itiqtauhimavakkuvit ihuinaaqhimayarnut niruaqtittiniqmut nanikiaq Kanatami ukiunit tallimanit atuqhimayunit.

Naunaittiarumaguffi, takulugu taamna Kina Nirualaaqqa?

Nunavunmi tamainut niruaqtittilaaqtut ukiakhaangani 2021-mi. Niruaqtittiliqpaktut hitaman (4) ukiut naatkaangamik. Tamainnut niruaqtittihimayut kingulliqpaaq 2017-ngutillugu.

Nunallaaqmiut Arvianit, Iklulingmit, Kangiqliniqmit, Iqalungnilu aviktuqhimanianik ilittuqhilaaqtut atuqhugu taamna Maligaliuqtiit Qiniqhiatjutait Hanalrutait. Taapkua ahiillu nunallaaqmiut ilittuqhilaaqtuttauq naqiplugu aviktuqhimaniat talvani Kivgaqtiuyut Aviktuqhimaniit Nunauyait.