Niruagakhanut

Niruagakhauq inuk niruaqtauyumayuq niruarnamit. Nunavunmi tamainut niruaqtittinirmi uvvaluunniit ingmikkut niruaqtittinirumit, niruagakhauyuq avaluqqittunik niruaqtauyuq niruaqtauvvingmit (niruarviqarvik) Ilagiyauyunnguqhuni Maligaliurvingmut niruaqtauvvingmut.

Kinaliqqaaq Vutiqtaunahurinnaaqqa?

Vutiqtaruvit, vutiqtaunahirittutit.

Kivgaqtuqtauvvingmut Maligait

 • Tamainnut Niruaqtittinirmut, niruaqtaunahuaqtaqtutit nalliangnilluunniit kivgaqtuqtauvvingnit Nunavunmi, kihimi atauhirmi nunaqarvigiyarnit.  Niruaqtaunahuaqtaqtutit kihimi atauhirmit kivgaqtuqtauvvingmit atauhiirluni.
 • Niruaqtittiffaarnirmut, kivgaqtuqtauvvingmit nunaqaqhimayukhauyutit ublurmit niruaqaujinirmut tilihudjutaungmat.

Vutiqtaunahurilimaittuq

Aallanik ilangit vutiqtaunahurinniq pilimattuqaqtuq. Vutiqtaunahurilimaittutit imaikkuvit:

 • Havakti Nunavunmi Vutiqtuliriyikkunnit;
 • Havakti Nunavunmi Kavamakkunnut havannginnirmut tukhiqtuqhimailluni;
 • Kanatami Kavamakkunnut ilagiyauguvit, Sanatukkunnut, uvvaluunniit maligaliurvingmut ahiimit avikturhimayumit;
 • Iqqaqtuiyi (ilaungittuq inungnut iqqaqtuivvik);
 • Inuk itiqtauhimayuq itiqtauhimalunilu vutirviup ubla ungavqtillugu;
 • Inuk malinngittuq maligialingmik angirutimik kinguani vutiqtunit; UVALUUNNIIT,
 • Maniliriyi vutiqtaunahuritturluunniit kinguani vutiqtittinirmit manniit mighaanut vutiqtaunahuarnirmut tunihinngitkutik nalaagut.

Ilagiyauyuq maligaliurvingmut ihulittungnaqtut inuk ihuinarnigaqtaulunilu ilitturiyaulunilu Nunavut uvalu Kanataup maligaitigut. Inuk vutiqtaunahurittungnaqtuq kihimi 5 ukiut vutiqtauvvik vutiqpat ahiimik maligaliuqtimik.

Qanurli Niruaqtauyukhanngurlanga?

 1. Taigurlugit Vutiqtuliriyit Nunavunmi maliguagakhangit:

 2. Havayarlugit havagviit.

  Ilait havaktigiyat maligakhaqaqtut havaktinut vutiqtaunahurittunut. Una uuktuutigilugu, havaariyarnik havanngillaktukhauyungnaqhivutit.

 3. Kiinauyaliriyimik nalvaarlutit.

  Inuk aulapkaiyukhaq maninik vutiqtaunahuariyangnut. Mannginik pittaqtut ikayuqtuiyunik aturnikunt, ikayuiyut manngiit mighaanut unipkaamut vutiqtittiniup kinguagut. Ilvit maniliriyiilu sainiglugu Uqariirut Niruaqtauyumanikkut.

 4. Uqarlutit vutiqtaunahualiravit.

  Titirarlugu Uqariirut Niruaqtauyumanikkut. Ilvillu maniliriyil atiliurlitik. Nunalingnit Utiqtittiyimut tuyurlugu uvaluunniit Ikayuqtinganut.

  35-lu 31-lu ublunit hivuagut vutirviup ubluata. Himiktauluni kingulliq ublurmi 2:00 (nunaliup ublummaat).

  $200 akiliriiqtakhat ilauluni Uqariirut Niruaqtauyuminikkummut.

Ahiit titiqqat ahiillu

Ilittuqhiffaarumaguvit vutiqtittinirnut uvalu vutiqtaunahurittuunirmut, taigurlugit:

Tamaita Vutiqtulirikkut Nunavunmi titiqqait ahiillu manimayut uvani: