Covid-19 qalagjuarnq aktuihimaniaqtuq qanurliqqaaq aulapkainiq Tattiarnaqtuq (October) 25, 2021-mit Tamainnut Niruarnirmit.

Havaqatigiyavut Atanguyaq Tamaat Inuit Aaniaqaqtailiyi nunalivut ilauniarlutik atqiiniarlutik kavamaptinnit qajangnaituqalailluni. Taiguqhimmaarit.

Nanilugit nutanngutqijat Aanniaqtailinikkut atuqtakhat.

Pidjutilik Ilihaqtuliriyitkut Katimayinut niruaqtittinirnit

Ilihaqtuliriyitkut Katimayiit nunalingmit katimayiit ihumaliuqhutik, havaqatigiblugit Avikhimayumit Iliharvingnit Aulapqainirnit unalu iliharvingnit havaktinit, qanurli iliharniq aulapqaktauvangnia nunalingmit.  Havaganit ilauyut iliharvingmit ubluqhiutiit unalu ilihariaqtaqtunullu atuagait.

  • Ilihaqtuliriyitkut Katimayit 7 katimayiit niruaqtauttaqtut nunalingmiunut.
  • Kingullirmi niruarniq Ilihaqtuliriyitkut katimayiinik Aktupa 23, 2023-nguniaqtuq.
  • Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN) Ilihaqtuliriyitkut Katimayinguyuttauq, aulapkainingit adjiginngitangit unalu tallimait katimayiit 7-ngunngittut.
  • 27-nik Ilihaqtuliriyitkut Katimayitaqaqtuq (ilauyut CSFN-kut) Nunavunmi.
  • Katimayimik innukhimalaippat, ahianik katimayimik tikkuaqhittaqtut.  Ingmikkut niruarniqtaqalaittut.

Ilitturutinit ilauyut ahidjiqtauhaaqtut aktuamayut aulapqaiyunik Iliharvingnut Katimayinut niruarqtittinirnit.  Ilihakkannirit hapkuninngat:

  • Aallannguqtiqtauyut tughirautauyunit Nunallaaqnit Niruaqtittiniqmut Piquyaqyuaq takuinnarialgit naqiplugu hamna.
  • Piumaguvit Nainaaqhimayuq Aulapqainiq Avikturnia Ilinniaqtuliqiniq Aulapkaiyit (DEA) Niruarnirniit 2019-mit naqiplugu hamna.

Apiqhuutighaqaruvit ihumaaluutiqaruvilluuniit tughirautauyumut Piquyaqyuamik, hivayaqlugit taapkua Niruaqtittiyit Nunavunmi.