ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᓂᖏᓐᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ ᐊᔾᔨᒌᓕᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥᑦ.

ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ, ᓄᓇᕗᑦ - (ᐄᐳᕆ 1, 2019) -.

ᐅᑉᓗᒥ, ᑕᐅᑐᒐᖓᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᑯ ᐊᔭᐅᖅᑏᑦ-ᒧᑦ ᐊᔾᔨᒌᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᖅᑐᖅ ᐃᓚᐅᓕᖅᖢᑎᒃ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐅᔪᑦ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᒃᑯᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥᑦ.

ᓯᕗᓂᒃᓴᒥᑦ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᓐᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᒃᑯᑦ.  ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅ ᑭᑐᓗᒃᑖᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᕼᐋᒻᓚᐅᔪᓗᒃᑖᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᓄᑦ ᐅᒃᑑᐱᕆ 28, 2019-ᒥᐅᓂᐊᖅᑐᖅ.

 

-  30 -

ᓇᓗᓇᐃᔭᐅᑎᓄᑦ ᐱᔪᒪᒍᕕᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ:

ᕼᐃᓛᕆ ᒪᒃᐸ

ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓕᕆᔨ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

info@elections.nu.ca

800.267.4394