ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ & ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᔪᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ

ᒪᓕᒃᖢᒍ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑲᒥᓯᓇᐅᑉ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᖓ ᓂᕈᐊᕐᓂᖃᖁᔨᓂᕐᒧᑦ, ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑦ ᑐᓂᓯᓚᐅᖅᑐᖅ ᓂᕈᐊᕐᓂᖃᖁᔨᓂᕐᒧᑦ ᑎᓕᓯᔾᔪᑎᒥᒃ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᓄᑦ ᐊᑐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ 22-ᖑᔪᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑕᐅᕝᕕᖏᓐᓂᑦ. ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ ᐅᑉᓗᖓ ᐅᒃᑑᐱᕆ 25-ᒥᐊᓂᖅᑐᖅ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑲᒥᓯᓇ ᐄᕙ ᖃᒪᓂᖅ ᐋᕆᐊᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔪᖅ ᐊᕐᕕᓂᓕᕆᓕᖅᑕᖓᓂᑦ ᑭᑐᓗᒃᑖᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐅᓂᐊᖅᑐᒥᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ

ᒫᓐᓇᓵᖅ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᓃᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂᑦ ᐊᓯᐊᙳᖅᑐᓂᒃ ᓂᕈᐊᒍᒃᓴᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕈᐊᖅᑎᓄᑦ 2021 ᑭᑐᓗᒃᑖᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ

ᑯᕇᒃ ᐊᑕᖓᓛᖅ ᓯᒪᐃᓚᒃ ᐃᓕᓚᐅᔪᖅ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᑑᓂᖓᓄᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑕᐅᕝᕕᖕᒧᑦ ᖁᕐᓗᖅᑐᖅ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ

2017-ᒥᑦ ᑭᑐᓗᒃᑖᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᓂᑉᑳᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐅᓂᑉᑳᑦ ᐅᑎᖅᑎᑦᑕᕆᐊᓖᑦ ᒪᓂᒪᓕᖅᑐᑦ ᓇᓕᑐᐃᓐᓇᖏᑦ ᓇᕿᓪᓗᒋᑦ:

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ

ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᖅ ᔩᓂ ᐃᕼᐊᓗᐊᒃ ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᐅᖓᓂᑦ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᖃᑕᐅᔪᓂᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇᓗ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᑉᓗᓂ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ

ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ, ᓄᓇᕗᑦ - (ᓯᑎᐱᕆ 25, 2017)​

ᒪᓕᒃᖢᒍ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑲᒥᓯᓇᐅᑉ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᖓ ᓂᕈᐊᕐᓂᖃᖁᔨᓂᕐᒧᑦ, ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑦ ᑐᓂᓯᓚᐅᖅᑐᖅ ᓂᕈᐊᕐᓂᖃᖁᔨᓂᕐᒧᑦ ᑎᓕᓯᔾᔪᑎᒥᒃ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᓄᑦ ᐊᑐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ 22-ᖑᔪᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑕᐅᕝᕕᖏᓐᓂᑦ. ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ ᐅᑉᓗᖓ ᐅᒃᑑᐱᕆ 30-ᒥᐊᓂᖅᑐᖅ.