ᑭᓇ ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᖅᐸ?

ᓂᕈᐊᕐᓂᐊᖅᐱᑦ ᐅᐃ-ᐅᐃ-ᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᓄᑦ? ᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓂᒃ ᐱᔪᒪᒍᕕᑦ

 

ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᖅᑐᑎᑦ ᐃᒪᓐᓇᐃᒃᑯᕕᑦ:

 • ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᖅ;
 • 18-ᓂᒃ ᐅᖓᑖᓂᓘᓃᑦ ᐅᑭᐅᖃᕈᕕᑦ;
 • ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑕᐅᓗᑎᑦ ᓂᕈᐊᕐᕕᒋᓂᐊᖅᑕᕐᓂᑦ
 • ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᐅᒍᕕᑦ; ᐊᒻᒪᓗ,
 • ᐊᔪᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᙱᒃᑯᕕᑦ ᓂᕈᐊᖃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ (ᑕᑯᓗᒍ “ᐊᔪᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ” ᐊᑖᓂ).

ᑭᓇ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᐅᕙ?

ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᐅᔪᑎᑦ ᐃᒪᓐᓇᐃᑯᕕᑦ:

 • ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᐅᓯᒪᓕᕋᕕᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ ᐅᑭᐅᒥᑦ ᑐᖔᓂᐅᖏᑦᑐᖅ ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑉ ᐅᑉᓗᐊᑕ ᓯᕗᓂᐊᓂᑦ; ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ,
 • ᓄᓇᒋᔭᕐᓂᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᓚᐅᐱᓪᓚᒃᑲᕕᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᖏᕐᕋᕆᑉᓗᒍ ᓱᓕ (ᐆᒃᑑᑎᒋᓗᒍ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ, ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᖅᓯᒪᔪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᑦ).

ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᐅᙱᑦᑐᑎᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᕈᕕᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅᑖᕈᕕᑦ ᐱᓕᕆᐊᕇᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑕᖕᓄᑦ.
ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐊᖏᕐᕋᖃᖃᑦᑕᕈᕕᑦ ᐅᑭᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂᑦ, ᓂᕈᐊᕆᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᐊᖏᕐᕋᖃᕐᕕᒋᖃᑦᑕᖅᑕᖕᓂᒃ ᐊᕐᕕᓂᓖᑦ ᑕᖅᑮᑦ ᐅᖓᑕᓄᑦ ᐅᑭᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂᑦ.

ᐊᔪᓕᖅᑎᑕᐅᓃᑦ

ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ ᐊᔪᖅᑐᑎᑦ ᐃᒪᓐᓇᐃᒃᑯᕕᑦ:

 • ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕝᕕᒃᑯᑦ ᐅᖃᖅᓯᒪᖕᒪᑕ ᑐᑭᓯᐊᕌᓂᙱᓐᓇᒃᑎᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᕆᔭᑎᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᖕᓂᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕐᓂᖅ ᐊᔪᖃᑦᑕᕋᕕᑦ;
 • ᐱᕋᔭᓚᐅᕋᕕᑦ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑐᓄᓪᓗ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᒦᖦᖢᑎᑦ; ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ,
 • ᐸᓯᔭᐅᓚᐅᕋᕕᑦ ᓯᖁᒻᒥᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᕐᒥᑦ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᐅᑭᐅᑦ ᑕᓪᓕᒪᑦ ᐃᓗᐊᓂᑦ ᐅᑉᓗᒥᒧᑦ ᑎᑭᖦᖢᒍ.

ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᑎᖏᑦ

ᓂᕈᐊᕐᓂᐊᕐᓗᑎᑦ, ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᑎᖏᓐᓃᑦᑕᕆᐊᖃᖅᑐᑎᑦ. ᑖᒻᓇ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑲᐅᑎᖓᑦ ᑭᑐᓗᒃᑖᖑᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᖅᖢᑎᒃ ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᑎᖏᓐᓄᐊᖃᑕᐅᔪᖕᓇᖅᑐᑎᑦ ᖃᖓᒃᑯᑐᐃᓐᓇᖅ, ᐃᓚᐅᑉᓗᑎᒃ ᐅᑉᓗᕐᒥᑦ ᓂᕈᐊᕈᕕᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᑯᑕᖃᕈᕕᑦ ᑭᓇᐅᓂᕐᓄᑦ. 

ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑏᑦ ᐊᑖᓃᑦᑐᑦ ᐊᑐᖅᑐᑦ ᐅᐃ-ᐅᐃ-ᖑᙱᑦᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᓄᑦ. ᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᑎᖏᓐᓂᒃ ᐅᐃ-ᐅᐃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᓄᑦ.

ᓱᓇᐅᕙᑦ ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᑎᖏᑦ?

ᓂᕈᐊᕐᓂᐊᕐᓗᑎᑦ ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᑎᖏᓐᓃᑦᑕᕆᐊᖃᖅᑐᑎᑦ.

ᑭᑐᓗᒃᑖᑦ ᐊᑎᖃᖅᑐᑦ ᐱᔪᖕᓇᐅᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᓂᕈᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ. ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᑦ ᐊᑐᓂ ᓂᕈᐊᖅᑎᐅᑉ ᐊᑎᖏᑦ, ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᑐᕌᕈᑎᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᖕᒥᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓᑦ (ᐃᒡᓗᖓᑦᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᐅᑉ ᓈᓴᐅᑎᖓ).

ᖃᓄᖅ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᐱᑎᒍ ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᑎᖏᑦ?

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑕᖓᑦ ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᑎᖏᑦ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᒪᕐᕈᐃᕐᓗᓂ ᓂᕈᐊᖁᓇᒍ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᒥᔪᖅ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖃᕐᓂᐊᓵᖅᑎᓪᓗᒍ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᖦᖢᒋᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᒧᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᒨᖓᔪᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑏᑦ ᖃᐅᔨᑎᑦᑎᔪᑦ ᐃᓕᖕᓂᑦ ᓇᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᐊᕐᒪᖔᖅᐲᑦ.

ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᑎᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒨᖓᔪᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᙱᑦᑐᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕝᕕᖕᒥᑦ ᑐᓵᔨᓂᒃ ᕿᓂᕈᑕᐅᑉᓗᑎᒃ ᐊᓯᖏᓐᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᓄᑦ.

ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᑎᖏᓐᓃᑉᐳᖓ?

ᖃᐅᔨᓂᐊᕐᓗᑎᑦ ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᑎᖏᓐᓃᒻᒪᖔᖅᐲᑦ, ᐊᐱᕆᓗᒍ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒋᔭᐃᑦ (ᐃᓄᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ) ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ:

 • 645-4610 (ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ) ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 1-800-267-4394 (ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ ᑲᓇᑕᒥᑦ)
 • info@elections.nu.ca

ᖃᓄᖅ ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᑎᖏᓐᓄᐊᕋᔭᖅᐳᖓ?

ᒪᕐᕉᒃ ᐊᑐᕈᖕᓇᖅᑕᑎᑦ ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᑎᖏᓐᓄᐊᕐᓂᐊᕐᓗᑎᑦ:

 1. ᑕᑕᑎᕐᓗᒍ ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᑎᖏᓐᓄᐊᕐᓂᐊᕐᓗᑎᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ. ᐊᓕᓚᔪᒧᐊᕐᓗᒍ, ᐊᑎᓕᐅᕐᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐃᓚᖃᕐᓗᒍ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖᖕᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᓪᓗᒍ.
 2. ᑕᑕᑎᕐᓗᒍ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒃ ᓂᕈᐊᕆᐊᖅᑐᕈᕕᑦ. ᑕᑯᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᒃᓴᐅᔪᑎᑦ ᑭᓇᐅᓂᕐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᑯᑕᕐᒥᒃ.

ᐊᓯᐊᖑᕐᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᕿᒋᐊᖅᓯᓃᑦ

ᐊᓯᐊᖑᖅᓯᓂᐊᕐᓗᑎᑦ ᐋᕿᒋᐊᖅᓯᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᖕᓅᖓᔪᓂᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᓂᒃ ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᑎᖏᓐᓃᑦᑐᓂᒃ: