ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃ

ᐃᓕᔭᐅᔪᖅ: ᑭᑐᓗᒃᑖᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ

ᐃᓕᔭᐅᔪᖅ: ᑭᑐᓗᒃᑖᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑏᑦ

ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨ

ᔪᐊᓇ ᑰᓅ
867-526-0039
ᐱᙳᐊᕐᕕᒃ

ᓇᓂ ᓂᕈᐊᕐᓂᐊᖅᐳᖓ?

ᐅᑉᓗᖅ ᐅᕗᖓᓕᑉᐸᑦ ᐅᕗᖓᓕᑉᐸᑦ
ᓂᕈᐊᕐᖕᓇᐅᑉ ᐅᑉᓗᖓᓂᑦᓂᕈᐊᕐᖕᓂᕐᒃ ᐅᒃᑑᐱᕆ 23, 2023-ᒥ 9-ᒥᑦ ᐅᑉᓛᒃᑯᑦ 7-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ (ᓄᓇᓕᐅᑉ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ) ᐱᙳᐊᕐᕕᒃ
ᓂᕈᐊᖅᐸᒌᕐᓇᖅ ᐅᒃᑑᐱᕆ 16, 2023-ᒥ 12-ᒥᑦ ᐅᑉᓗᕈᒥᑕᕐᓇᒥᑦ 7-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ (ᓄᓇᓕᐅᑉ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ) ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᕝᕕᖓᓐᓂᑦ
ᐅᕐᓂᒍᑎᔪᖕᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᐅᒃᑑᐱᕆ 16, 2023-ᒥ 9-ᒥᑦ 11:30-ᒧᑦ ᐅᑉᓛᒃᑯᑦ (ᓄᓇᓕᐅᑉ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ) ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ


ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᖅ

ᒪᐃ, ᕗᕋᐃᒃ

ᓇᕿᑕᖅᕕ, ᐅᓚᔪ

ᓵᐸ, ᑭᒍᑎᑲᔪ

ᓈᑕᓇᐃ, ᐃᐅᓂᓇ

ᐃᓯᒐᐃᑐᖅ, ᔭᐃᓴᓐ

ᐅᐃᒍ, ᔫᑦ

ᑕᖅᑐ, ᐋᔅᓕ

ᐊᑦᑕᒍᑦᓯᐊᖅ, ᑲᑕᐃᓯ

ᐃᓄᒍᒃ, ᓱᓴᓐ

ᐋᓗᓘᖅ, ᒧᐊᑎ